Danes Worldwides jurister anmelder: hjemmesider for udedanskere

I alt 1.951 danskere bosat i udlandet deltog i vores undersøgelse i august 2020 af bl.a. det offentlige Danmarks og udlandsdanskeres indbyrdes digitale forhold. Heraf supplerede cirka 700 deltagere med uddybende besvarelser – inklusiv bl.a. heftig kritik (samt en del misforståelser) af danske hjemmesider med særlig relevans for udlandsdanskere.

Mand sidder med computer

Artikel oprindeligt bragt december 2020 i Danes Worldwides trykte medlemsmagasin DANES.
Tekst: Helene Isabella Larsen, juridisk studentermedhjælper, og Karoline Blyt, jurist – Danes Worldwide

Desværre eksisterer der ikke én indgang til det offentlige Danmark på internettet. For at hjælpe vores med­lemmer lidt på vej giver vi her – med udlandsdanske briller – en anmeldelse af fem centrale websites, hvor man kan finde et væld af nyttige oplysninger.

Anmeldelseskriterier

Vi har af hensyn til overskuelighed testet hjemmesiderne ud fra tre bedømmelseskriterier efterfulgt af en opsamlende konklusion og karakter:

  • Brugervenlighed – hvor nem er hjemmesiden at navigere rundt i, og hvor let kan man (om overhovedet) finde de oplysninger, man søger?
  • Formidling og sprog – hvor godt og klart beskriver den pågældende hjemmeside de relevante regler, og er det brugte sprog fx så juridisk og svært at forstå, at det nærmest er volapyk for de fleste?
  • Med udlandsdanske briller – hvor nemt er det at finde netop oplysninger rettet direkte mod udlandsdanskere, og er der et godt informationsniveau også på engelsk?
  • Kontaktmuligheder – hvor ligetil er det at kontakte myndigheden direkte, er adgang via NemID obligatorisk, og er åbningstider tilgængelige for udlandsdanskere?
  • Konklusion – vi fremhæver det bedste og værste ved hver side og afslutter med en karakter.

borger.dk

Hjemmesiden borger.dk omtales ofte som ’indgangen til det offentlige Danmark’, hvor man kan finde næsten alt om at være borger bosiddende i Danmark – fx at melde flytning, indskrive børn i offentlige institutioner, få jagttegn, blive skilt og søge SU, pension og boligstøtte.

Brugervenlighed og formidling

På forsiden mødes man af en mængde emnebokse med genveje til forskellige om­råder. De i øjeblikket mest aktuelle emner ligger øverst, og man kan hurtigt finde frem til relevante sider med svar på spørgsmål.

Sproget er efter vores mening letforståeligt. Flere steder bruges der punktform til fx at beskrive den type dokumentation, der skal bruges i forskellige ansøgninger. Hvis man vil dykke mere ned i detaljerne, kan man anvende links til vejledninger og lovgivning under “Vil du vide mere?”.

Med udlandsdanske briller

Det primære fokus er dan­skere bosiddende i Danmark, og udlandsdanskere, som bruger hjemmesiden, skal derfor bruge en del klik rundt på siden for at finde svar på deres spørgsmål. Men flere steder kan der dog findes svar. Eksempelvis er der på siden “Før jeg går på folkepension” et punkt, der hedder “Bopæl og arbejde i udlandet”.

Allerede på forsideniveau kan man finde emnet “Danskere i udlandet”, men når man klikker videre, finder man hurtigt ud af, at det er en begrænset mængde oplysninger til de danskere, som allerede bor i udlandet. Det primære fokus på denne side er nem­lig flytning til og fra Danmark. Der er dog gode links videre til relevante myndigheder. Hjemmesiden har en engelsk version, men i modsætning til de 17 overordnede emner i den danske ud­gave af siden bliver kun 4 behandlet her. Den engelske side kan derfor ikke bruges som en tro kopi af den danske – men ved at bruge søgefunktionen vil man kunne finde mange oplysninger på engelsk.

Videre kontakt

Hjemmesiden samler og forsøger at vide­reformidle viden fra mange forskellige områder og viser kontaktoplysninger til flere forskellige myndigheder – fx Udbetaling Danmark og Borgerservice’s lokalafdelinger ude i kommunerne. En rigtig god mulighed for brugere er, at man kan opsøge borger.dk’s eget kontaktcenter direkte og således blive navigeret hen til den korrekte side. Der er endda et specifikt telefonnummer, som man skal ringe til, når man ringer fra udlandet, hvilket tyder på, at personalet er klar til at hjælpe udlandsdanskere. Åbnings­tiderne for telefoniske henvendelser er tilgængelige for mange også udenfor Danmark, og man kan også tage kontakt via mail uden brug af NemID. Mange steder på borger.dk er desværre indrettet således, at man skal logge sig ind med NemID for at ansøge om SU, bestille tid hos Borgerservice eller få yderligere oplysninger om personlige forhold som fx ens forventede pen­sionstidspunkt og årlige udbetaling fra ATP.

Konklusion

Plus: God oversigt over relevante emner – også for udlandsdanskere – i et letforståeligt sprog.

Minus: Man kan ende med at klikke rundt på hjemmesiden rigtig mange gan­ge. Den engelske version er ikke lige så god som den danske.

Karakter: 3/5

Skatteforvaltningen (skat.dk)

SKATs hjemmeside kan du finde megen nyttig vejledning om bl.a. skattepligt (fuld og begrænset) for udlandsdanskere, tidligere domme og afgørelser, alle Danmarks dobbeltbeskat­ningsaftaler med andre lande og en forklaring på, hvad Danmarks 10(!) forskellige skattestyrelser hver især har ansvar for. Man kan endvidere udfylde sin forskudsopgørelse og rette sin årsop­gørelse.

Brugervenlighed og formidling

Hjemmesiden ser umiddelbart lidt kedelig ud, men den er faktisk meget overskue­ligt inddelt i emner, hvorfra man kan klikke sig videre til de om­råder, man ønsker at undersøge nærmere. I Danes Worldwides afdeling for rådgivning modtager vi mange spørgsmål om skatte­pligt ved udenlandsk indkomst, boligkøb og aktier og indførsel af bil fra udlandet til Danmark, og disse emner har hver sin boks på denne hjemmeside. Der er de fleste steder henvisninger til den juridiske vejledning nederst på siderne. Den juridiske vejledning, der består af lovhenvisninger og afgørelser mhp. at illustrere de gældende regler, er især nyttige for dem, som ønsker at gå helt ned i detaljen.

Hjemmesiden formidler sit typisk komplicerede stof på et forståeligt sprog, og man har ligeledes gjort det let at danne sig et godt overblik ved at indsætte punktform ved opremsninger af betingelser, eksempler og lignende. De uddybende forklaringer i den juridiske vejledning er dog lidt sværere at forstå, da den er mere juridisk hardcore.

Med udlandsdanske briller

For udlandsdanskere kan SKATs hjemmeside være en rigtig god hjælp. De fleste emner har underkategorier, der behandler udlandsforhold. Nogle steder hedder det direkte “Udlandsforhold”, og andre steder omtales eksempelvis “Skat af aktier, hvis du flytter fra Danmark” og “Hvis du flytter tilbage til Danmark”. Der er med andre ord taget stilling til mange situationer, som udlandsdanskere vil kunne se sig selv i, og netop derfor er dette en af de bedre sider for udlands­danskere. Hjemmesiden findes også i en engelsk version – i en virkelig god oversættelse. Denne del er stillet op på en lidt anden måde end den danske, men når man fx klikker på “Working and living in Denmark” møder man en næsten tro kopi af den danske version. Som bonus kan siden også tilgås på tysk!

Videre kontakt

Der er forskellige telefonnumre, man skal ringe til, alt efter det emne, man har spørgsmål til. Så man skal derfor klikke sig ind på rette emne for at finde det rette tele­fonnummer. Det positive ved denne struktur er, at man således kommer frem til personer, der er eksperter inden for det på­gældende felt. Den anslåede ventetid i telefonen er konsekvent angivet og opdateres løbende – men det er forventeligt, at den reelle ventetid kan afvige fra hjemmesidens. Telefonerne er åbne i de almindelige danske kontortider, 9­-17, hvilket kan ud­gøre en udfordring for udlandsdanskere i tidszoner langt fra Danmark. Af hjemmesiden fremgår det, at man kun kan skrive til SKAT ved at logge ind med NemID – men vi kan med vores insiderviden fortælle, at man kan skrive en almindelig mail til raadgiver@sktst.dk.

Konklusion

Plus: God beskrivelse af skatteforhold, der også gælder for udlandsdanskere, samt en god engelsk version af hjemmesiden.

Minus: Reglerne om skat i Danmark er ikke – og bliver næppe ej heller i fremtiden – lette at forstå. Hvis du efter at have gennemlæst siden et antal gange stadig ikke helt forstår indholdet, kan du altid skrive til os.

Karakter: 5/5

Udlændingestyrelsen og styrelsen for international rekruttering og integration (nyidanmark.dk)

Under Udlændinge­- og Integrationsministeriet ligger Ud­lændingestyrelsen (US), der beskæftiger sig med visum, familie­ sammenføring og asyl, og Styrelsen for International Rekrutte­ring og Integration (SIRI), som forvalter EU­-registrering og opholds-­ og arbejdstilladelser.

Brugervenlighed og formidling

Startsiden er kort og præcis med 5 muligheder: “Du vil ansøge”, “Du venter svar”, “Du har fået svar”, “Du vil forlænge” eller “Din situation ændrer sig”. Herefter kan man klikke sig frem til ansøgningsprocedurerne for bl.a. opholds­ og arbejdstilladelser samt familiesammen­føring efter danske og EU-­regler. Strukturen fungerer og kan ret hurtigt gennemskues. De fleste emner er delt op i “Det skal du vide” og “Sådan ansøger du”, således at brugere får både bag­grundsviden og en vejledning i ansøgningsprocesser. Derudover er der ved alle emner angivet sagsbehandlingstid og gebyrsats, og hjemmesiden er i det hele taget godt og ligetil formidlet. Sidens søgefunktion er helt eminent, og nederst finder man kategorien “Ord og begreber”, hvor man kan finde en forklaring på stort set alle udlændingeretlige termer. Men der er desværre ingen direkte henvisninger til Udlændingeloven, så det kan være svært at faktatjekke, hvor lovhjemlen til diverse betingelser for op­holdstilladelser kommer fra.

Med udlandsdanske briller

Denne hjemmeside bør kendes af alle udlandsdanskere med udenlandske familie­medlemmer, som skal til Danmark. Om det gælder et kortvarigt visum eller en ansøgning om EU-­registrering, er denne hjemmeside en god vejviser i processen. Sidens engelske version er næsten en tro kopi af den danske, hvilket er en stor fordel for det udlandske familiemedlem.

Videre kontakt

Hjemmesiden henviser til den korrekte myndighed, man skal kontakte i forbindelse med forskellige spørgsmål. De to styrelser og forskellige afdelinger har skiftende åbningstider. Der kan forekomme en del ventetid – dog sjældent mere end 45 minutter. Skriftlig kontakt foregår nemt via kontakt­formularer, og de svarer indenfor et par dage.

Konklusion

Plus: Relevant hjælp til de ansøgninger, som de fleste medlemmer af Danes Worldwide med en udenlandsk æg­tefælle/partner skal bruge ved flytning til Danmark.

Minus: Siden er ikke så juridisk dyb, som vi kunne have ønsket.

Karakter: 4/5

Udlændinge- og integrationsministeriet (uim.dk)

Ministeriet er ikke helt på samme måde som de andre myndig­heder rettet mod at yde direkte service til borgerne, men står i stedet med de store politiske linjer og selvfølgelig for at lave lov­ændringer. Under ministeriet ligger dog Indfødsretskontoret, som har ansvar for dansk statsborgerskab og derfor er meget re­levant for udlandsdanskere.

Brugervenlighed og formidling

Ministeriets funktion er afspejlet i hjemmesiden og er derfor ikke så brugervenlig for den almindelige borger. På forsiden bliver man mødt af nyheder fra ministeriet, men det er ret kringlet at finde frem til de oplys­ninger, man har brug for. Det er fx ikke umiddelbart logisk, at man skal vælge overkategorien “Arbejdsområder” for at finde frem til information om dansk statsborgerskab.

Der er godt med jura­sprog på denne side – men oplysninger om praktiske forhold er ret sparsomme: Nogle steder er der hen­visninger til bekendtgørelser og internationale konventioner, men der er ikke megen hjælp at få til udfyldelse af en ansøgning om fx bevarelse af dansk statsborgerskab eller nogen nærmere forklaring om, hvornår man skal have foretaget en DNA­-under­søgelse som dokumentation for slægtskab.

Med udlandsdanske briller

Noget af indholdet er direkte rettet mod udlandsdanskere, men hvis man fx leder efter vejledning angående dansk statsborgerskab for udlændinge, fx til en udenlandsk ægtefælle, skal der sorteres meget i oplysningerne for at finde ud af, hvad der er gældende i en specifik situation.

Videre kontakt

Det er muligt at skrive mails samt ringe til ministeriet herunder også direkte til Indfødsretskontoret. Men svartiden fra ministeriet er meget lang, og det er per erfaring nærmest umuligt at komme igennem til Indfødsretskontoret.

Konklusion

Plus: Der er oplysninger om dansk indfødsret.

Minus: Oplysningerne er mangelfulde og svære at forstå, og der er nærmest ingen hjælp at få.

Karakter: 1/5

De danske myndigheders hjemmeside om Covid-19 (coronasmitte.dk)

Dette er de danske myndigheders fælles hjemmeside for alle oplysninger om Covid-­19. Her kan du læse om de nuværende restriktioner i Danmark såsom krav om mundbind, opholds­ og forsamlingsforbud, ind­ og udrejseregler, smittetryk og regio­nale indskærpelser og de seneste pressemøder fra regeringen og myndighederne.

Brugervenlighed og formidling

Siden coronasmitte. dk blev oprettet i marts 2020 har siden skiftet layout flere gange, end TV2 har genudsendt The Julekalender siden 1991. I skrivende stund har hjemmesiden et layout, som er relativt nemt at navige­re i, og hvor man kan finde svar på næsten alle Covid-­19 relaterede spørgsmål – hvis man klikker nok rundt.

Mange oplysninger gives som spørgsmål/svar og er let for­ståelige, og der er gjort et seriøst og omfattende forsøg på at med­tage alle tænkelige situationer og spørgsmål, man måtte have i forbindelse med Covid­-19­ restriktioner.

Med udlandsdanske briller

De fleste udlandsdanskere vil sandsynligvis især søge oplysninger om indrejse til Danmark, om de nationale og regionale restriktioner og om håndteringen af Covid-­19 i Danmark. Siderne findes også i en engelsk version (nederst), og man kan dertil finde indhold på arabisk, farsi, dari, polsk, tyrkisk, urdu, kurdisk, somali og tigrinya. Desværre er vores sproglige færdigheder begrænset til engelsk, så vi kan ikke sige noget om kvaliteten af indholdet på disse sprog. Det skal i øvrigt bemærkes, at for at finde frem til de andre sprogudgaver skal man kunne dansk. Den engelske side er dog rigtig god og har næsten det samme indhold som den danske udgave.

Videre kontakt

Kontaktmulighederne står som noget af det første på hjemmesiden og er nemme at finde. Her er numre til en række forskellige myndigheder, hvoraf nogle har lange åbningstider, så det er nemmere for udlandsdanskere at ringe ind. Desværre er Politiets åbningstider knap så udlandsdansker­venlige, og muligheden for at kommunikere pr. mail tilbydes ikke. Der kan være meget lange ventetider på telefonen.

Konklusion

Plus: Rigtig god dækning af corona­situationen i Danmark – også på (bl.a.) engelsk.

Minus: Det kan være lidt svært at navigere, og du kan ikke være sikker på, at oplysningerne ligger det samme sted ved dit næste besøg på siden.

Karakter: 5/5