Sommerskolen: hold og niveauer

Sommerskolen i Danmark - Danes Worldwide

På Sommerskolen tilbyder vi danskundervisning på niveauerne Begynderdansk, Basisdansk og Skoledansk (alle aldre). Alternativt har eleverne mulighed for at melde sig til Konfirmationsholdet (14-15 år) eller på vores nye Tilbage til Danmark-hold (15-17 år).

Læs mere om de forskellige hold herunder:

Unge sammen på Sommerskole
Danskundervisning på tre niveauer: Begynderdansk, Basisdansk og Skoledansk.

Danskundervisning på tre niveauer

Vi sprogscreener eleverne på Sommerskolen og tager udgangspunkt i deres færdigheder, så vi kan finde det helt rigtige niveau til den enkelte elev.

Vi forventer, at eleverne på Sommerskolen kan begå sig på enten dansk eller engelsk.  Det er der flere grunde til. I tilfælde af, at der sker en ulykke eller ved sygdom, kan vi ikke tage ansvaret for, at barnet ikke kan forstå elementære nødråb eller forklare, hvis han eller hun har smerter eller lignende. Derudover oplever vi, at de børn, som ikke kan dansk og/eller engelsk, føler sig udenfor og ekskluderede. Vi kan heller ikke lægge ansvaret for den sociale kommunikation på de elever, der taler samme sprog som den pågældende elev.

Begynderdansk

er for de elever, som kan en smule dansk eller gerne vil lære dansk for første gang.

Taler ikke dansk til hverdag

Typisk taler eleverne ikke dansk til hverdag, men de har lyst til at komme i gang med at tale det med nære familiemedlemmer. Hovedsproget i familien er ikke dansk, og dansk tales derfor oftest med familiemedlemmer uden for hjemmet.

Stort passivt ordforråd

Nogle elever har et stort passivt ordforråd, men foretrækker at svare på et andet sprog end dansk eller er nødt til at blande dansk med et andet sprog for at kunne gøre sig forståelig.

Har aldrig boet i Danmark

Eleverne har typisk aldrig boet i Danmark, men det er vigtigt for familien, at barnet kan holde fast i dansk sprog og kultur. Begynderdansk på Sommerskolen fokuserer på at udvide elevernes ordforråd og give dem erfaring med at klare hverdagssituationer på dansk.

Basisdansk

er for de elever, som kan begå sig på dansk til hverdagsbrug, men som ikke taler alderssvarende dansk.

Èn dansktalende forælder

Typisk er hovedsproget i familien ikke dansk, men dansk tales eksempelvis med én af forældrene. Måske har barnet ikke boet i Danmark eller er flyttet i en tidlig alder, men familien vil gerne holde muligheden åben, så barnet kan tage sin uddannelse – eller dele af den – i Danmark fx på et engelsksproget studie, efterskole/højskole eller lignende.

Vigtigt at holde fast i dansk kultur

Det er vigtigt for familien, at barnet kan holde fast i dansk sprog og kultur, så der er et godt fundament at bygge videre på, hvis barnet på længere sigt skal bo i Danmark. Basisdansk giver eleverne faglige udfordringer i særligt mundtlig dansk og i nogen grad i skriftlig dansk.

Udvikling af grammatisk viden

Der vil blive lagt vægt på at udvikle elevernes grammatiske viden og kunnen – fx ordstilling, uregelmæssig bøjning af adjektiver og verber samt udtale og ordforråd.

Skoledansk

er for de elever, som modtager danskundervisning til daglig, og hvor der bl.a. lægges vægt på den skriftlige dimension.

Optagelse på dansk uddannelse

Eleverne på skoledanskholdene taler dansk til daglig. Undervisningen sigter i sit indhold og fokus på, at eleverne i fremtiden har mulighed for at bosætte sig i Danmark og blive optaget på en dansk skole eller uddannelsesinstitution på et alderssvarende niveau og med dansk som kommunikationssprog.

Fokus på det danske samfund

Ud over den danskfaglige undervisning gennemgår vi også elementer, der er vigtige for at forstå, hvordan det danske samfund samt skole- og uddannelsessystem er skruet sammen.

9.-klasseprøven (FP9) for udlandsdanske børn og unge

For mange elever er 9.klasseprøven (Folkeskolens Prøve – FP9) et springbræt til studier i Danmark. For at blive indstillet til 9.-klasseprøven skal eleverne følge Skoledansk online på 9. klassetrin.

Herudover skal eleverne tilmeldes Sommerskolen i det skoleår, hvor de afslutter Skoledansk på 9. klassetrin. Her fortsætter undervisningen og afsluttes med Folkeskolens Prøve i dansk.

Da 9.-klasseprøven ligger i juli måned og ikke i maj, hvor andre folkeskoleelever går op til Folkeskolens Prøve, udvikler Undervisningsministeriet særlige prøver til Danes Worldwides 9.-klasseprøve. Det er også ministeriet, der beskikker en censor til prøven.

Gennem flere år har vi konstateret, at vores elevers resultater ligger over landsgennemsnittet i Danmark ved 9.-klasseprøven. Det er vi naturligvis meget stolte af.


Konfirmationsholdet

De 14-15-årige har mulighed for at få konfirmationsundervisning og blive konfirmeret på Sommerskolen. Forløbet omfatter minimum 75 lektioners undervisning og ekskursioner til kirker – forskellige steder i Danmark. Eleverne skal desuden deltage i gudstjenester for at få indblik i folkekirkens traditioner og ritualer.

Konfirmationen vil i 2021 blive afholdt i Brahetrolleborg Kirke fredag d. 23. juli kl. 10.30.

Betingelser for at deltage

Elever, der ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen, skal have et danskniveau svarende til skoledansk. Derudover er den kristne dåb nødvendig for at kunne blive konfirmeret. Er man ikke døbt, er der mulighed for dåb i løbet af sommerskoleforløbet.

Forløbet er forbeholdt elever på Sommerskolen, der til daglig bor i udlandet, og som ikke i deres hverdag har adgang til dansk kirke.

Forberedelse og afsluttende konfirmation

Konfirmationsundervisningen varetages af to konfirmandundervisere, mens selve konfirmationen bliver forestået af den lokale præst. Selve undervisningen foregår på den efterskole, hvor eleverne på 13-15 år går.

Hvis man vælger konfirmationsholdet, indgår man ikke samtidig på et danskhold som de øvrige elever på Sommerskolen, men konfirmanderne vil møde de andre elever i forbindelse med måltider, morgen- og aftensamlinger, aktiviteter om eftermiddagen og aftenen, samt på turen til København. Desuden bor konfirmanderne blandet med de øvrige elever på skolen.


Tilbage til Danmark

Tilbage til Danmark-holdene på Sommerskolen henvender sig især til unge i alderen 13-15 år og 15-17 år, der har planer om at vende tilbage til Danmark for at gå på en efterskole, ungdomsuddannelse, højskole eller videregående uddannelse.

Oplæg og ekskursioner

”Tilbage til Danmark” vil i høj grad være bygget op omkring oplæg og ekskursioner. Turene kommer eksempelvis til at gå til lokale efterskoler, IB-skoler, gymnasier, kollegier, højskoler og universiteter, hvor det vil være muligt at møde studievejledere samt unge og studerende, der selv har en baggrund fra udlandet og kan dele deres erfaringer.

Vi stiller skarpt på et liv i Danmark – både i forhold til viden om det danske samfund og til at skulle navigere som ung i Danmark; måske med et eller begge ben plantet i udlandet. I den forbindelse dykker vi ned i begrebet ”Third Culture Kids”. 

Undgå kulturchok

Sideløbende vil deltagerne dagligt skrive tekster og fremlægge deres nyerhvervede viden for de øvrige deltagere på holdet. Målet er at forberede eleverne på at kunne indgå i et dansk skole- og studiemiljø, præget af par- og gruppearbejde samt debat og meningsudveksling, så de så vidt muligt undgår et ”kulturchok”, når de vender tilbage til Danmark.

Holdet er for de elever, som er interesserede i det danske samfund og uddannelsessystem. For at kunne gå på holdet skal eleverne som minimum have et danskniveau svarende til højt basisdansk. Samtidig skal de have lyst til at læse artikler og kortere fagtekster med fokus på det danske samfund.

Også et forløb på Familie-Sommerskolen

Vi tilbyder også et intensivt Tilbage til Danmark-forløb for elever i aldersgruppen 10-13 år. Dette gør vi på Familie-Sommerskolen, hvor eleverne er ifølge med en eller flere voksne familiemedlemmer. Her vil vi forberede børnene på en blød landing i Danmark med fokus på skolegang, kammeratskab og fritid. Desuden ruster vi forældrene til, hvordan de bedst muligt kan støtte deres børn, når familien vender tilbage til Danmark.


Spørgsmål til Sommerskolen?

Har du spørgsmål vedrørende Sommerskolen, er du velkommen til at kontakte Solveig Engberg på e-mail solveig@danes.dk, som er ansvarlig koordinator eller Anja Kjær på anja@danes.dk, som har ansvaret for vores prøveelever og leder eleverne op til 9.-klassesprøven (FP9). Du kan også ringe på tlf. +45 3332 0913.