Den nye regering og udlandsdanskerne

Danmark fik i juni en ny regering. Hvad betyder det for danskere i udlandet, og hvilke områder vil Danes Worldwide fokusere på for vores medlemmer? Læs mere nedenfor!

christiansborg, mærkesager, danes worldwide

Danmark fik i juni en ny regering. Hvad betyder det for danskere i udlandet, og hvilke områder vil Danes Worldwide fokusere på for vores medlemmer?

Som udlandsdanskernes stærke stemme på Borgen har Danes Worldwide været i aktiv dialog med Folketingets partier før og under valgkampen, hvor vi blev opfordret til at komme med bidrag på flere centrale politikområder.

Efter valget har vi fortsat samarbejdsindsatsen med både nye og afgående folketingsmedlemmer, ministre og embedsmænd. Og vi ser frem til at fortsætte dialogen med lovgiverne i den kommende periode. 

Regeringsaftalen

Med valget overstået for blot halvanden måned siden er det for tidligt at se efter resultater eller forandringer. Lovgivende arbejde har siden valgudskrivelsen været mere eller mindre sat på pause – ud over afslutning af allerede igangværende initiativer, teknisk lovarbejde og anden administration.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om evt. kommende lovinitiativer, idet den nye regering ikke har fremlagt lovprogrammer. Regeringsaftalen, som sætter rammerne for den nye ministerkonstellation, skaber heller ingen klarhed over konkrete lovtiltag. Man må derfor forvente af det nye hold. Vi må derfor væbne os med tålmodighed, holde fast i vores overordnede krav og holdninger – og være klar efter sommerferien.

Selve regeringsaftalen – eller hensigtserklæringen, som den kaldes – mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten nævner ikke udlandsdanskerne. Det er således ikke svært at forstå, at allerede nu kan mange danske statsborgere i udlandet endnu en gang føle sig overset. Noget vi vil arbejde på at få ændret, når Folketinget begynder sit arbejde d. 1. oktober.

Aftalen indeholder kun få konkrete tiltag og kan ses som en meget overordnet ramme for regeringens kurs. Klima, børn og velfærd er overordnet set centrale emner i aftalen. Dokumentet opridser nogle ret ambitiøse målsætninger på miljøområdet, omtaler enkelte tiltag med henblik på nedbringelse af børnefattigdom i Danmark, skitserer flere mulige initiativer på velfærdsområdet og taler om finansiering af de mange ambitiøse mål gennem ansvarsfuld økonomisk politik – med øget fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Et punkt om tillid og sammenhængskraft konkluderer den nye regerings aftalegrundlag.

Familiesammenføring

I Danes Worldwide glæder vi os over, at aftaleparterne lyttede til vores opfordringer om at afbureaukratisere familiesammenføringer for udlandsdanskere ved at lægge op til ændringer i dokumentationskrav for fx engelskkundskaber, når den udenlandske ægtefælle kommer fra et engelsktalende land. Det er sund fornuft, som der står i aftalen, at en person, for hvem engelsk er modersmålet, ikke skal til en TOEFL-prøve. Vi må håbe, at ambitionerne ikke stopper der.

Selv om reglerne er blevet ændret, vil det være ønskværdigt, hvis udlandsdanskere kunne vende hjem med deres familier helt uden fx integrationskravet eller kravet om den økonomiske sikkerhed. Det er netop sund fornuft, at danske statsborgere bør kunne leve i deres eget land med deres familier – også hvis ægtefællen kommer fra et land uden for EU.

Dagpenge

Der er andre udfordringer for danskere, der bor eller har boet i udlandet: Kort før årsskiftet vedtog det nu afgåede Folketing en lov, som fratog mange udlandsdanskere deres dagpenge – helt uden nogen som helst former for kompensation, således at de mangeårige indbetalinger til ordningen er gået tabt. Vi taler her om det kontroversielle opholdskrav. Vores fælles indsats med bl.a. a-kasserne, fagforbund og mange andre aktører førte til, at Socialdemokratiet trak deres opbakning til lovforslaget under anden høring.

Vi håber på, at et nyt flertal i Folketinget nu vil gå skridtet videre og trække ændringen helt tilbage, selv om dagpenge ikke nævnes eksplicit i regeringsaftalen. Vi mener, at ændringen har været decideret ufornuftig og udelukkende er med til at skade både Danmark og den enkelte udlandsdansker.

Udlandsdanske pensionister

Danes Worldwide savner desuden, at man italesætter udlandsdanskernes pensioner, når man i aftalen skriver om et styrket velfærdssamfund. Udlandsdanske pensionister har ofte betalt i årevis til velfærdssamfundet før et velfortjent otium i lande uden for EU. De er på ingen måde til last for det danske samfund – tværtimod. Udlandsdanske pensionister sparer samtidig Danmark for udgifter til ældrepleje, mens de bor i lande uden for EU.

Det er derfor urimeligt at straffe dem ved at fratage dem deres pensionstillæg samtidig med, at man strammer optjeningskravet til fuld folkepension på en måde, hvor mange af vores danske statsborgere i udlandet ikke kan modarbejde lovændringernes negative effekter ved fx at vende hjem.

Her håber vi at se nogle positive tiltag fra den nye regering, således at udlandsdanske pensionister ikke diskrimineres. Danes Worldwide mener, at udlandsdanske pensionister er lige så stor en del af et mere sammenhængende Danmark som hjemmeblivende pensionister.

Dobbeltbeskatning – Frankrig og Spanien

Ikke alt er negativt, når vi taler danske pensionister i udlandet. Det lykkedes Danmark i slutningen af april 2019 at indgå en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner i den kommende dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO), hvilket er positivt for mange udlandsdanskere i Frankrig.

Principaftalen havde pensionisterne i fokus og angår kun Frankrig. Aftalen kan således ses som det første skridt mod en løsning af de udfordringer, som opsigelsen af DBO’en tilbage i 2008 medførte. For Danes Worldwide er det vigtigt, at man ikke glemmer lønmodtagere og erhvervsdrivende i den kommende nye DBO. Derudover er det måske på tide, at man ser på genetablering af aftalen med Spanien. Denne blev ligeledes blev opsagt for over 10 år siden.

Vi håber, at den nye skatteminister vil arbejde for en ny aftale, som vil sikre både erhvervsaktive og pensionerede danskere i Frankrig og Spanien en fair beskatning.

Akut sygehusbehandling

Den. 1. juli 2019 trådte en lov i kraft, som pålægger sygehuse en pligt til at opkræve betaling for akut behandling på danske sygehuse af personer uden fast bopæl i Danmark.

Ændringen betyder, at fx en udlandsdansk pensionist, som har betalt skat i Danmark gennem hele livet, og som i visse tilfælde fortsat betaler skat af udenlandske indkomster, kan ende med en regning på op mod 18.000 kr. for et brækket ben, hvis pensionisten holder ferie i Danmark og uheldet er ude.

På samme måde rammes udlandsdanskere, som udstationeres af danske virksomheder – eller som på anden vis er ude i verden for at fremme danske interesser.

Udlandsdanske familier skal fremover sikre sig private sygesikringer for hele familien, når ferien skal holdes i Danmark.

Danes Worldwide savner atter rimelighed i en regel, som tilsyneladende ikke tager det udlandsdanske perspektiv med i betragtningen. Loven er endnu et eksempel på, at danske statsborgere, som i årevis har bidraget til velfærdsstaten, betragtes som tredjelandsborgere, når de af forskellige årsager vælger at flytte bopælen til et land uden for EU.

Sådanne tiltag er med til at svække båndet mellem danske borgere i udlandet og Danmark. Dette kan på ingen måde er gavnligt for nogen af parterne.

Fornyelse af kørekort

Danes Worldwide får mange henvendelser fra medlemmer, som anser manglende mulighed for fornyelse af deres danske kørekort under korte ophold i Danmark som et stort problem. De efterlyser en ordning, hvorved de som udlandsdanskere – med fast bopæl uden for EU – kan forny deres kørekort under midlertidige ophold i Danmark.

Problemet opstod som følge af implementering af et EU-direktiv, og løsningen skal derfor formodentligt findes i EU-regi. Vi ser det dog som transportministerens opgave at påtale problematikken i de rette fora. Derudover efterlyser vi bedre dispensationsmuligheder for danskere med fast bopæl i lande uden for EU.

Et eksempel kunne fx være udlandsdanskeren, som har været bosat i Indonesien i adskillige år og får stjålet sit kørekort. Denne danske statsborger vil pludselig skulle bestå fuld indonesisk teori- og køreprøve samt tage de påkrævede kurser – selv om vedkommende ellers kunne fortsætte med at køre på sit danske kørekort, blot det kunne fornyes.

Hverken direktivet eller implementerende lovgivning har tilstrækkelige dispensationsmuligheder. Dette illustrerer lovgivernes mangelfulde forståelse af praktiske forhold ved bl.a. danske statsborgeres ophold i tredjelande.

Danes Worldwide skrev om problemet til den tidligere transportminister, som tilkendegav en anerkendelse af problemet og svarede, at problemet vil blive påtalt i EU-regi. Vi har siden ikke hørt mere i sagen, men satser på fornyet samarbejde med den nye transportminister i håb om at finde en snarlig løsning.

Mens vi venter…

Sommermånederne har været uden de store nyheder siden valget. Mangel på nyt skal ses i sammenhæng med Folketingets ferie, som kom oven i opbremsningen af lovskabende arbejde i forbindelse med valgudskrivelsen. Valget satte ministerierne og Folketinget på pause før den ”officielle” ferie.

Mange igangsatte lovinitiativer blev enten lagt på hylden eller helt kasseret allerede ved valgudskrivelsen. Man har kunnet læse om nye visioner og tiltag i form af forskellige tilkendegivelser, delaftaler, løfter og programmer. Realisering af de mange storstilede ambitioner må man vente på til det kommende folketingsår, som begynder første tirsdag i oktober.

Danes Worldwide vil overordet set bemærke, at vi naturligvis er glade for, at vigtige emner som klima, medmenneskelighed og velfærd på mange måder er kommet i centrum hos den nye regering. Vi ønsker blot, at man ikke glemmer det globale perspektiv, men at man rent faktisk husker at lytte til udlandsdanskerne – især når man har tendens til at lovgive om forhold, som rammer vores medlemmer så direkte på alle livets facetter.

Vi må huske, at vores medborgere i udlandet oftest bidrager til Danmarks globale tilstedeværelse. Og på mange måder er med til at styrke velfærdsstaten – ofte for egen regning. Vi kan lære af dem; kan have gavn af deres talenter og erhvervserfaringer. Danmark bør omfavne sine statsborgere i alle verdens afkroge – ikke skubbe dem fra sig og negligere dem.

Som udlandsdanskernes organisation ser vi frem til et godt samarbejde også med den nye regering og Folketinget. Når arbejdet for alvor skal genoptages efter sommerferien.


Spørgsmål?