Kildeskat

Læs mere her om regeringens udkast til nye regler om fuld skattepligt

 

Yuriy Fogh Axelsen
Jurist
yuriy(a)danes.dk

Hvad er globalindkomstprincippet?

Det såkaldte globalindkomstprincip bruges til at beskrive skattesystemer, hvor hele indkomsten beskattes – uanset hvor i verden, indkomsten stammer fra. I Danmark beskattes du ud fra globalindkomstprincippet. Det betyder, at selv om indkomsten stammer fra fx USA eller Kina, medregnes den i den samlede indkomstopgørelse i Danmark og inkluderer fx lejeindtægt fra ejendomme i udlandet eller kapitalindkomst fra investeringer, som ligger i depot i et andet land.

Hvad er et lavskatteland, og hvad betyder det i forhold til min skattepligt?

Begrebet lavskatteland er en flerleddet størrelse, som ofte bruges til at beskrive, at landets marginalskat er meget lav, eller at landets skatteregler undtager visse indtægter for beskatning.

Det er ikke alle lande i verden, som beskatter personlige indkomster. Det gælder fx Monaco. I disse lande betaler du således ikke skat af din personlige indkomst, selv hvis den stammer fra selve bopælslandet.  

Ligeledes er der lande, hvor du kun betaler skat af den indkomst, som stammer fra selve landet. Det gælder fx Malaysia. I disse lande vil du som regel se bort fra indkomster fra fx Danmark. Det er således muligt at leve i disse lande af indkomst, som stammer fra andre lande, uden at du skal betale skat lokalt. Dette kalder man territorialbeskatning.

Når der i visse kilder henvises til enten nulskattelande eller lavskattelande, er det normalt disse lande, man omtaler. Det er således ikke nødvendigvis den lokale skattetryksprocent, som er med til at definere et land som et lavskatteland, men om landet benytter globalindkomstprincippet eller ej.

Det nye lovforslag understreger, at du ikke anses som fuldt skattepligtig til et andet land, hvis du er skattepligtig i et land med territorialbeskatning.

Forskellen mellem nulskattelande og lavskattelande er, at nogle lavskattelande har skatteaftaler med andre lande. Aftalerne begrænser fx Danmarks adgang til at beskatte indkomsten, som stammer fra disse lande. Malaysia har fx en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, som du kan finde på Skatteministeriets side eller på retsinfo.dk. Hvis du arbejder i Malaysia og bliver fuldt skattepligtig i Danmark, vil indkomsten fra Malaysia kun blive beskattet i Malaysia, mens indkomsten fra Danmark kun bliver beskattet i Danmark. Vi anbefaler, at du kontakter en revisor eller skatteekspert, hvis du er i tvivl.

Hvad er dobbeltbeskatningsaftaler, og hvordan spiller de sammen med de nye regler?

En dobbeltbeskatningsaftale (forkortes DBO) er en overenskomst mellem to lande, som har til formål at hindre dobbeltbeskatning af samme indkomst i begge lande.

Langt de fleste DBO’er bygger på en ”skabelon” udarbejdet af OECD. Skabelonen danner grundlag for mere end 3.000 DBO’er i hele verden.

Forslaget ændrer ikke på hverken skabelonen eller de enkelte DBO’er. Heller ikke deres fortolkning bliver anderledes. Det betyder, at en DBO effektivt kan begrænse beskatningen i Danmark til kun at omfatte de danske kilder, også selv om du bliver fuldt skattepligtig i Danmark som følge af de nye opholdsregler.

De nye regler skal derfor fortolkes i overensstemmelse med disse DBO’er. Det betyder ikke, at en DBO kan hindre, at du bliver fuldt skattepligtig i Danmark. En DBO vil dog hindre beskatning af indkomst fra samme kilde i både Danmark og bopælslandet.

Det skal dog nævnes, at ens livsomstændigheder skal fortolkes i forhold til konkrete DBO’er. Der er med andre ord ikke tale om en eksakt videnskab, hvor svaret uden videre kan findes i aftaleteksten. Samtlige livsmomenter indgår i vurderingen, når myndighederne med udgangspunkt i lov- og aftaletekster skal finde ud af, hvor man hører til skattemæssigt i de enkelte situationer. Myndighederne skal, med udgangspunkt i de skriftlige kilder, finde ud af, hvor centrummet for ens livsinteresser ligger, som det hedder i praksis. Dette vil i den sidste ende danne grundlag for beslutningen om, i hvilket land der skal betales skat og af hvilke indkomster.

Her kan du se en oversigt over de dobbeltbeskatningsoverenskomster, såkaldte DBO'er, Danmark har indgået.

Jeg er fuldt skattepligt i mit bopælsland, men skatteprocenten er lavere end i Danmark. Betyder det, at jeg bliver skattepligtig fra første dag i Danmark?

Hvis du er skattepligtig i et land, som beskatter borgerne efter territorialprincippet som fx Malaysia, vil du som udgangspunkt være fuldt skattepligtig fra første opholdsdag i Danmark (se evt. om lavskattelande).

I forhold til vurderingen af om du bliver fuldt skattepligtig, er det uden betydning, at selve satsen er lavere. Det kan fx også være, at du rent faktisk næsten ikke betaler skat i dit bopælsland som følge af nogle store fradrag. Dette vil ikke i sig selv medføre, at du bliver fuldt skattepligtig i Danmark fra første opholdsdag.

Hvor lang tid må jeg så være i Danmark, før jeg bliver fuldt skattepligtig ifølge forslaget?

Ifølge de nuværende regler bliver du fuldt skattepligtig i Danmark, hvis du har en helårsbolig til rådighed og opholder dig i Danmark i mere end 180 dage om året eller 90 på hinanden følgende dage, og opholdet ikke har karakter af ferie eller lign. Det betyder, at du bliver fuldt skattepligtig, hvis du arbejder under dit ophold uanset opholdets varighed. Det er tilladt at arbejde i ca. 10 dage under dit ophold, uden at skattepligten indtræder.

Forslaget halverer antallet af dage, du må opholde dig i Danmark til i alt 90 dage om året, hvis du i forvejen er skattepligtig i et land, hvor borgerne beskattes efter globalindkomstprincippet. Det bliver til gengæld tilladt at arbejde under dit ophold. Desuden udvides begrebet helårsbolig til også at omfatte sommerhuse. Ifølge forslaget vil du kunne bo og arbejde i Danmark i op til 90 dage på et år uden at blive fuldt skattepligtig.

Bliver forslaget vedtaget med ikrafttræden d. 1/1-2019, starter optællingen af 90-dages-perioden først fra 1/1-2019. De dage, du opholdt dig i Danmark før den dato, vil ikke indgå i optællingen under den nye 90-dages regel.

Hvis ikke du er fuldt skattepligtig til et andet land, bliver du dog ifølge forslaget skattepligtig i Danmark fra din første opholdsdag. Det samme gælder, hvis du er skattepligtig i et lavskatteland (se evt. om lavskattelande).

Jeg er udstationeret for en dansk virksomhed på lokale lønvilkår i et land med territorialbeskatning. Betyder det så, at jeg bliver fuldt skattepligtig i Danmark fra første feriebesøg hos familien?

Hvis den fulde skattepligt til Danmark ophørte i forbindelse med en udstationering til et lavskatteland, vil den som udgangspunkt genindtræde ved første opholdsdag i Danmark, hvis du fortsat råder over en bolig i Danmark.

Der vil dog i visse tilfælde være en dobbeltbeskatningsaftale, som vil sikre dig mod dobbeltbeskatning af samme indkomst.

Vil jeg være fuldt skattepligtig i Danmark, også selv om en utilsigtet hændelse førte til, at jeg blev mere end 90 dage i landet?

Hvis dit ophold i Danmark overstiger 90 dage, samtidig med at du råder over en bolig, er det som udgangspunkt uden betydning, hvad årsagen er. Forslaget indeholder ingen undtagelser for opholdsdage, som skyldes fx akut sygdom eller dødsfald i familien. I forslaget er der faktisk lagt op til, at der slet ikke tages stilling til opholdets karakter overhovedet – kun til varigheden.

Hvornår har jeg ”taget ophold” i Danmark?

Ifølge de gældende regler er det, når du fysisk har tilbragt 180 dage i løbet af et år, eller når du har tilbragt 90 på hinanden følgende dage, i Danmark.

Ifølge forslaget er det, når du fysisk har tilbragt 90 dage i løbet af et år her i landet, hvis du er i forvejen fuldt skattepligtig i et land med globalindkomstskat. Er du skattepligtig i et lav- eller nulskatteland, har du ”taget ophold” allerede på din første dag i Danmark.

Må jeg arbejde under mine besøg i Danmark, hvis de nye regler træder i kraft og i bekræftende fald i hvor lang tid?

Ifølge de gældende regler er det yderst begrænset, hvor meget du må arbejde i Danmark under dit ophold.

Denne begrænsning fjernes i forslaget. Forslaget lægger nemlig op til, at man½ ser bort fra opholdets karakter. Det vil således være uden betydning, om du under hele sit ophold agter at arbejde.

Jeg lejer min bolig. Betyder det, at jeg bliver fuldt skattepligtig i Danmark efter de nye regler?

Ifølge de gældende regler har du som udgangspunkt rådighed over en helårsbolig, også selv om boligen er lejet.

Dette bliver ikke ændret i forslaget, bortset fra at det fremover er uden betydning, om boligen er en helårsbolig eller et sommerhus.

Forslaget lægger yderligere op til, at selv adgang til fx nære venners hus vil kunne statuere ”rådighed over bolig”. Ifølge udkastet har du rådighed over en bolig, når du har adgang til boligen i mere end 2 måneder.

Jeg har et sommerhus. Betyder det, at jeg bliver fuldt skattepligtig i Danmark efter de nye regler?

Ifølge de gældende regler indtræder den fulde skattepligt kun, hvis du råder over en helårsbolig.
Et sommerhus vil således ikke medføre, at den fulde skattepligtens indtræder.

Forslaget fjerner undtagelsen for sommerhuse. Hvis forslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, vil du blive fuldt skattepligtig i Danmark, også hvis du råder over et sommerhus, som ikke nødvendigvis egner sig til helårsbeboelse.

Det skal dog siges, at du skal opholde sig i Danmark for at blive fuldt skattepligtig. Det er ikke nok, at kun har rådighed over boligen.

Er der nogen særlige undtagelser for pensionister?

Der er en særlig undtagelse i forslaget, som kommer til at gælde danske pensionister i Frankrig og Spanien.

Hvis du er pensionist med en helårsbolig senest d.1/7-2018 i et af de to lande, og er du født før 1. januar 1954, vil den gamle regel med 180 dages ophold gælde, forudsat du er fuld skattepligtig i et af de to lande fra og med d. 1/1-2019.

Jeg er pensionist, som ejer et sommerhus fra 1/7-2018, og er født i 1954, men jeg bor hverken i Spanien eller i Frankrig. Gælder undtagelsen med 180 dage så for mig?

Undtagelsen, som viderefører 180 dages-reglen, kommer kun til at gælde den ovenfor beskrevne gruppe. Er du fx pensionist i Grækenland eller Tyrkiet, vil du ikke være omfattet af undtagelsen. Der vil dog være en DBO, som muligvis kan sikre, at de nye regler vil have en forholdsvis begrænset effekt på din faktiske skattemæssige situation.

En dansk pensionist vil således ikke nødvendigvis mærke de store forandringer, selv hvis hun bliver fuldt skattepligtig i Danmark, hvis hendes indtægt stammer fra fast-bopælslandet, fx Grækenland, idet en DBO formentlig kan sikre, at indkomsten fra det andet land vil være beskattet der.

Bliver loven indført med tilbagevirkende kraft?

For borgere bosat i et lavskatteland (se beskrivelsen ovenfor), som ikke har en helårsbolig i Danmark, men dog ejer et sommerhus, der er egnet til helårsbeboelse, som de har købt senest 1/7-2018, er der en overgangsregel.

Disse borgere får mulighed for 90 dages ophold i en periode på 12 måneder. Det svarer til, at de var fuldt skattepligtige i et andet land efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at borgere som er bosat i et lavskatteland og bør være fuldt skattepligtige fra første opholdsdag, men som allerede har købt et sommerhus, ikke behøver at skynde sig med at sælge det med det samme, idet de bliver omfattet af samme 90 dages-regel, som borgere med bopæl i globalindkomstskattelande.NB! Danes Worldwide kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser af vejledningen på denne side.

Bemærk desuden at vi er en medlemsorganisation, og at vi derfor er afhængige af jeres støtte for at kunne videreformidle information ligesom denne. Meld jer ind i Danes Worldwide her.

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev