Datapolitik

Sådan beskytter vi data, når vi indsamler, anvender og håndterer dine oplysninger.

by ovenfra, netværk, danes worldwide

Opdateret 20-03-2023

1. Principper

I denne persondatapolitik om Danes Worldwides behandling af personoplysninger kan du læse, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Formålet er derfor primært at informere vores medlemmer, modtager af nyhedsbreve, elever som anvender vores undervisningsprodukter samt elevernes forældre om, hvordan vi overordnet set internt behandler personoplysninger. Hvis du derudover ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte vores dataansvarlige.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse samt forsvarlig og lovlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Vi sørger for kun at indsamle de, i denne politik, anførte typer af oplysninger og kun til de, i politikken, anførte formål.

Vi informerer personer, som vi får oplysninger om, særskilt, hvis vi får oplysningerne fra andre end personen selv, fx oplysninger fra vores repræsentanter i udlandet, eksterne samarbejdspartnere eller andre organisationer. Vi videregiver aldrig personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, men visse stamdata (navn, email og medlemsnummer samt telefonnumre) videregives til vores Danes Worldwide repræsentanter i udlandet.

Vi videregiver under ingen omstændigheder følsomme personoplysninger til vores repræsentanter i udlandet. Vi videregiver oplysninger til vores eksterne faglige eksperter efter en forudgående aftale med dig, hvor du har mulighed for at give et eksplicit samtykke til at en ekstern faglig ekspert kan få adgang til dine oplysninger, typisk gennem en videresendt e-mail.

Det er Danes Worldwides målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Følsomme personoplysninger er bl.a. oplysninger om helbred eller religiøse tilhørsforhold. Det er muligt at kontakte vores dataansvarlige for at blive vejledt om enkelte oplysningstyper, eller hvis man i øvrigt har spørgsmål til vores persondatapolitik, arbejdsprocesser som omfatter behandling af persondata, formål med indsamling af persondata eller andre relevante spørgsmål.

2. Kategorier af registrerede data

Herunder kan du læse hvilke oplysninger vi behandler samt efter hvilket formål og på hvilket grundlag oplysningerne behandles.

a) Medlemskab hos Danes Worldwide

I forbindelse med oprettelse af medlemsskaber hos Danes Worldwide indsamles der følgende oplysninger (stamdata):

 • Navneoplysninger
 • E-mailadresse
 • Fysisk adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Skole (kun for skole-medlemsskaber)

Vi fører desuden log over tidligere købte produkter.

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan levere de services, som du har adgang til gennem dit medlemskab samt varetage dine interesser som udlandsdansker.

Stamdata på medlemmer bevares så længe, du er medlem. Data slettes fem år efter udmeldingen, med mindre vi har et særskilt samtykke, som tillader opbevaring af kontaktoplysninger til fx markedsføringsmæssige formål i en periode længere end fem år.

b) Undervisningsprodukter fra Den Danske Sommerskole – Sommerskole og onlineundervisning

Vi indsamler følgende kontaktoplysninger i forbindelse med køb af alle undervisningsprodukter:

 • Navneoplysninger
 • E-mailadresse
 • Fysisk adresse
 • Telefonnummer

Vi indsamler desuden oplysninger om dit barns danskkundskaber, for at bl.a. kunne målrette vores onlineundervisning.

For at kunne levere en del af vores onlineundervisning, er vi desuden nødsaget til at vide, om dit barn er fx ordblind.

I forbindelse med køb af vores sommerskoleprodukter, indsamles der derudover relevante helbredsoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan sikre trygge rammer for alle børn og vores lærere kan levere danskundervisning på et passende niveau. Uden disse oplysninger vil vi ikke være i stand til at levere de købte undervisningsprodukter, herunder sikre kvalitet i undervisningen eller dit barns sikkerhed under sommerskoleophold.

Det er en forudsætning for et vellykket sommerskoleophold, at vores personale er orienteret om dit barns eventuelle allergier, således at vi kan planlægge kosten og evt. medicineringsbehov, således at vi ved, hvordan vi skal reagere, hvis der opstår en akut situation, eller hvis dit barn har brug for assistance med medicineringen.

For at vi kan tilbyde sommerskole ophold til dit barn, skal vi derfor bl.a. have relevante oplysninger om dit barns helbred og andre forhold vedr. dit barn, som er relevante i forbindelse med et sommerskoleophold. Vores medarbejdere kan således tage det fornødne hensyn til dit og andres børn. Disse oplysninger indhentes ved at du, som forældremyndighedsindehaveren, udfylder og indsender et skema, hvor relevante helbredsoplysninger kan anføres. Skemaet fremsendes separat under indmeldingsprocessen.

Benytter du vores onlineformular i webshoppen til at indsende relevante oplysninger om dit barn (fx oplysninger om allergier i feltet ”Kommentarer”), behandles disse informationer som personfølsomme oplysninger. Når du indsender sådanne oplysninger, sendes de direkte til vores sommerskoleansvarlige. Vores sommerskoleansvarlige behandler indsendte oplysninger udelukkende i forhold til de ovenfor nævnte formål. Den ansvarlige sikrer, at kun de relevante lærere på sommerskolen har adgang til disse oplysninger.

Personfølsomme oplysninger vedrørende dit barns helbred, gemmes under hele undervisningsforløbet og to år efter. Du kan dog til enhver tid anmode om at disse oplysninger slettes. I så fald sletter vi oplysningerne omgående.

Stamdata på elever eller forældre bevares under hele undervisningsforløbet. Data slettes fem år efter udmeldingen, med mindre vi har et særskilt samtykke, som tillader opbevaring af kontaktoplysninger til fx markedsføringsmæssige formål eller til at vi kan udstede evt. uddannelsesbeviser i en periode længere end fem år.

c) Behandling af personoplysninger om personer som donerer til Danes Worldwide

I forbindelse med donation til Danes Worldwide indsamles og behandles oplysninger om donorens

 • Navneoplysninger
 • E-mailadresse
 • Fysisk adresse
 • Telefonnummer

Vi behandler disse oplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Formålet med behandling af oplysningerne er, at Danes Worldwide kan foretage direkte markedsføring til tidligere donorer. Behandling af oplysningerne er nødvendig for at foretage den direkte markedsføring, hvilket udgør en legitim interesse jf. forordningens præambel nr. 47.

 • Behandling af donorens CPR-nummer på grundlag af udtrykkeligt samtykke

Inden donationen gives, har donoren mulighed for at oplyse sit personnummer (CPR-nummer), hvilket efterfølgende indsamles og behandles af Danes Worldwide. Grundlaget for behandling af personnummeret er den registreredes samtykke hvilket indhentes hos den registrerede førend personnummeret behandles jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens art. 7.

Formålet med behandlingen er, i overensstemmelse med samtykket, at Danes Worldwide kan informere de danske skattemyndigheder om donationen.

d) Skriftlige henvendelser til Danes Worldwide

Vi behandler dine personoplysninger når du henvender dig skriftligt til en af vores Danes Worldwide e-mail postkasser. Behandlingen omfatter din mailadresse, navn og andre almindelige personoplysninger

 • Henvendelser fra medlemmer af Danes Worldwide

Henvendelser fra vores medlemmer behandles i henhold til a) i denne liste.

 • Henvendelser fra andre

Behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af den generelle interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Formålet med behandlingen er, at Danes Worldwide kan besvare din henvendelse.

e) Øvrige produkter

Vores øvrige produkter er oftest særlige events. I forbindelse med tilmelding til mange af disse events indsamler vi oplysninger, som svarer til stamdata på vores medlemmer (se under a) ).

Oplysningsbehovet vil ofte variere alt efter produktets indhold. Persondata indsamlet i forbindelse med events slettes som udgangspunkt umiddelbart efter afholdt event, med mindre vi har et særskilt samtykke, som tillader opbevaring af kontaktoplysninger i en længere periode (op til 5 år), til fx markedsføringsmæssige formål eller til at vi kan udstede evt. uddannelsesbeviser.

Registreringer opbevares hos Danes Worldwide i fem år, inklusiv indeværende år, hvorefter oplysningerne slettes.

3. Særligt om markedsføring

Du skal være opmærksom på, at ved at købe medlemsskab hos Danes Worldwide og acceptere de vilkår, der gælder, indgår du en aftale, som indebærer, at vi må behandle dine persondata med det formål at varetage dit medlemskab. En del af dit medlemskab er adgang til at blive informeret om vores interne tilbud, produkter, events, relevante politiske tiltag og politiske nyheder. Dette gøres bl.a. gennem vores nyhedsbrev, men også gennem digitale kampagner eller facebookannoncer.

Gennem dit medlemsskab har du således godkendt, at dine persondata anvendes til bl.a. direkte markedsføring af vores produkter. Du kan når som helst bede om ikke at modtage yderligere informationer om og markedsføring af produkter, uden at dette påvirker dit medlemskab eller begrænser din adgang til øvrige services, ved at framelde nyhedsbrevet.

4. Særligt om nyhedsbreve

Tilmeldingen til vores nyhedsbrev sker fx ved at du indtaster din e-mail på danes.dk, og derved afgiver et samtykke til at modtage vores nyhedsbrev. Som registreret nyhedsbrevsabonnent vil du modtage vores nyhedsbreve samt eventuelle relaterede oplysninger, herunder markedsføring af fx vores undervisningsprodukter.

Danes Worldwide bruger Peytz Mail til at varetage, optimere og tracke resultaterne af vores nyhedsbreve. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig, at vi tracker bl.a., men ikke begrænset til, åbningsrater, kliks på indholdselementer, åbningstidspunkt og land. Disse oplysninger bruger vi til at optimere indholdet efter interesserer og lokation.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet, hvorefter dine e-mailoplysninger slettes med det samme. Hvert nyhedsbrev indeholder et link med en tilbagekaldelsesmulighed. Du kan også til enhver tid meddele et ønske om afmeldelse af enhver form for kommunikation til vores dataansvarlige.

5. Hvordan indsamles personoplysninger

Vi får dine personoplysninger, enten når du køber et af vores produkter, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller et event, når du kontakter os eller når du får et medlemskab hos Danes Worldwide gennem en tredjepart.

Hvis ikke vi får dine oplysninger direkte fra dig, vil vi særskilt informere dig om:

 • hvilke oplysninger vi har fået om dig
 • hvem har vi fået oplysningerne fra
 • formålet med behandlingen af dine oplysninger
 • link til vores persondatapolitik
 • kontaktoplysninger til at du kan fx anmode om at blive slettet
6. Videregivelse af personoplysninger

Danes Worldwide udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser, herunder for at kunne administrere dit medlemskab og de tilbud, som du vælger at udnytte via dit medlemskab af Danes Worldwide. Vi videresender dine oplysninger til vores IT-leverandører, for at kunne opretholde en medlemsdatabase, tilbyde onlineundervisning, indlogering, dansk undervisning osv.

Danes Worldwide videregiver derudover kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen; hvis vi har et specifikt samtykke til at videregive oplysningerne eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vi videregiver aldrig følsomme personoplysninger (art. 9 oplysninger om fx helbred).

Danes Worldwide videregiver oplysninger om dig og dit medlemskab hos Danes Worldwide til Den Danske Sommerskole, såfremt du ønsker at købe et undervisningsprodukt. Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole er to særskilte juridiske enheder. Der foreligger en aftale om fælles dataansvar mellem Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole.

Betalingsoplysningerne videregives til vores leverandører af betalingsløsninger, fx QuickPay. Vi videregiver kun de oplysninger, som er nødvendige for at sikre gennemførslen af en betaling.

7. Cookies og logstatistik

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din indmeldelse eller indtaster i forbindelse med bestilling af vare eller tjenesteydelser på hjemmesiden, anvender vores hjemmeside cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie. 

Baseret på oplysningerne fra vores cookies kan vi lette navigationen og muliggøre en korrekt visning af vores hjemmeside.

Data som opsamles gennem cookies er altid anonymiseret. Vi har kun adgang til statistisk data gennem vores cookies.

Vores hjemmeside kan naturligvis også tilgås uden cookies. Internetbrowsere indstilles regelmæssigt til at acceptere cookies. Du kan deaktivere brugen af ​​cookies til enhver tid via indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at nogle funktioner på vores hjemmeside muligvis ikke virker, hvis du har deaktiveret brugen af ​​cookies i din browser.

Vi anvender cookies til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet
 • Trafikmåling
 • Øget brugervenlighed
 • Måling af effektiviteten af enkelte tjenester/services
 • Data om annoncer
 • Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering.

Du kan læse om, hvordan du sletter eller blokerer cookies her: http://minecookies.org/cookiehandtering/.

For hvert besøg på danes.dk  – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – opbygger Danes Worldwide logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades, m.m.

danes.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Disse statistiker er anonymiserede.

Logstatistik bruges til:

 • At skabe øget brugervenlighed
 • At måle effektivitet af tjenester
 • At dokumentere bruget af webshoppen
 • At tilrette og målrette markedsføringsinitiativer

Google Analytics

Vores hjemmeside anvender cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Cookies fra Google Analytics indeholder som regel ingen personhenførbare oplysninger. Oplysningerne indsamles af Google og opbevares hos Google. Vi får en anonymiseret rapport om besøgsstatistikken.

Du kan blokere cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook pixel

Vi anvender Facebook pixel på vores hjemmeside til vores annonceringsinitiativer på Facebook. Pixlen sikrer, at annonceringen er rettet mod relevante personer og måler samtidig effekten af annonceringen. Derfor vil du som besøgende på www.danes.dk ved anvendelse af Facebook kunne opleve annoncer fra Danes Worldwide. Facebook pixel matcher dine oplysninger fra dit besøg på danes.dk, herunder IP-adresse og enhedsrelaterede oplysninger, med Facebook’s egne data til at identificere din Facebook-bruger og på denne måde målrette annonceringen.

Hvis du ikke ønsker annoncering fra Danes Worldwide på Facebook, kan du ændre dine annoncepræferencer under dine Facebook-indstillinger på følgende link: https://www.facebook.com/ads/preferences

8. Sikkerhed

Danes Worldwide har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Danes Worldwide opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret, men alle de personoplysninger, vi behandler, er dog beskyttet af en firewall. Ved betaling med betalingskort, sendes kortoplysninger endvidere krypteret til Danes Worldwides betalingsudbyder, hvorfor Danes Worldwide ikke har adgang til hverken konto- eller registreringsnumre i disse tilfælde.

Derudover har vi implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af GDPR og databeskyttelsesloven. 

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

9. Dine rettigheder

Som registreret hos Danes Worldwide er du i besiddelse af en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at varetage. Disse rettigheder omfatter, at:

 • Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver oplysningerne til andre.
 • Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos Danes Worldwide permanent. 
 • Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Danes Worldwide eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
 • Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring. 
10. Ændring af Persondatapolitikken

Danes Worldwide forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred. Der kan derfor i den forbindelse forekomme løbende justeringer af både persondatapolitikken og de fornødne tekniske foranstaltninger, for netop at sikre privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os