Gymnasiale uddannelser i Danmark

I Danmark kan man efter afslutningen på grundskolen vælge at tage en gymnasial uddannelse, der sammen med erhvervsuddannelserne kaldes en ungdomsuddannelse. Det er muligt at vælge mellem følgende gymnasiale uddannelser; STX, HHX, HTX, HF samt EUX.

Bibliotek

I Danmark kan man efter afslutningen på grundskolen vælge at tage en gymnasial uddannelse, der sammen med erhvervsuddannelserne kaldes en ungdomsuddannelse. Det er muligt at vælge mellem følgende gymnasiale uddannelser; STX, HHX, HTX, HF, IB samt EUX.


Valget af ungdomsuddannelse kan naturligvis være et svært valg, da dette har indflydelse de muligheder man har for optagelse på videregående uddannelser. Det er nemlig stor forskel på, hvilke optagelseskrav den enkelte videregående uddannelse har.

Alle danske gymnasiale uddannelser består af fag inddelt på tre niveauer; A, B og C. A-niveau-fag er den type fag, de studerende skal have i længst tid og typisk bruge mest energi og timer på, mens C-niveau-fag optager mindst tid. Afhængig af uddannelsen kan der være forskel på, hvilke fag de studerende skal have på henholdsvis A-, B- og C-niveau.
Ud over en række obligatoriske fag skal de studerende på de gymnasiale ungdomsuddannelser også vælge et antal valgfag på forskellige niveauer og på forskellige tidspunkter af uddannelsen.

På trods af tydelige faglige forskellige i de danske gymnasiale uddannelser er der flere fællestræk. Eksempelvis er både STX, HHX og HTX inddelt i studieretninger, og ligesom valget af ungdomsuddannelse kan påvirke mulighederne for videregående uddannelse, kan valget af studieretning det også. Det er derfor være en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvad man kunne forestille sig at tage af videre uddannelse, når man tænker på valg af både ungdomsuddannelse og studieretning.

STX kaldes også for almen studentereksamen og tager tre år at gennemføre. På en STX-uddannelse skal den studerende vælge hvilken studieretning han eller hun ønsker at følge. Uanset hvilken studieretning den unge vælger, afsluttes STX-uddannelsen med et studieretningsprojekt kaldet SPR på tredjeåret – også kaldet 3.g.

HHX kaldes også for merkantil studentereksamen, og her er fokus på de forskellige studieretninger typisk på handel, økonomi og erhvervsforhold. Denne ungdomsuddannelse tager også tre år at gennemføre, og ligesom på STX-uddannelsen afsluttes 3.-året med et afsluttende projekt med navnet studieområdeprojekt.

HTX er forkortelsen for teknisk studentereksamen, der har sit fokusområde inden for teknik og naturvidenskab. Ligesom på de to andre uddannelser skal de studerende på HTX også vælge en bestemt studieretning. Også her afsluttes 3.g med et projekt, der demonstrerer tværfaglige kompetencer.

HF står for højere forberedelseseksamen, og er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

EUX er en kombineret gymnasial og erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Vælger man EUX får man de gymnasiale uddannelsers teoretiske vinkel med praksiserfaringen fra erhvervsuddannelserne. På den måde får den studerende efter en gennemført EUX mulighed for både at arbejde inden for sit fag eller tage en videregående uddannelse Hvis du vil danne dig et overblik på hvilke ungdomsuddannelser og studieretninger, der giver adgang til hvilke videregående uddannelser, kan du tjekke https://www.ug.dk/adgangskortet

Internationale ungdomsuddannelser i Danmark

I Danmark er det også muligt at tage en international gymnasial uddannelse, hvor undervisningen enten er tysk-, engelsk- eller fransksproget. De internationale uddannelser, der kan tages i Danmark, har betegnelsen International Baccalaureate (IB) og tager to år at gennemføre. Fælles for de internationale ungdomsuddannelser er, at de giver de studerende mulighed for at søge ind på videregående uddannelser i Danmark.

På IB-uddannelserne skal den studerende selv sammensætte sin fagkombination med udgangspunkt i seks fagområder: samfund, kultur, sprog, matematik, kreative fag og naturfag. Inden for hvert fagområde skal der vælges to fag. Lige som på en dansk gymnasial uddannelse skal den studerende på en IB-uddannelse have fag på forskellige niveauer, men til forskel fra de danske inddelinger, kaldes fagenes niveau her for HL eller SL, der hhv. betyder Higher Level og Standard Level. Både HL- og SL-fag skal tages over to år, og den studerende skal vælge tre til fire fag på HL-niveauet og to til tre fag på SL-niveauet. Ud over fagene fra de ovenstående seks fagområder, skal eleverne på IB-uddannelserne også have i alt tre obligatoriske studieforberedende fag, der også bidrager til den almene dannelse.

Her på kortet kan du se, hvor det er muligt at tage IB-uddannelsen http://www.ib-skoler.dk/

Økonomi

Alle ovenstående ungdomsuddannelser er SU-berettigede, men vær opmærksom på, at satserne varierer afhængig af om den studerende er hjemmeboende eller ej.

Uddannelser i Danmark er gratis, men IB skolerne Copenhagen International School, Herlufsholm Skole, Prins Henriks Skole og Sankt Petri Gymnasium er private skoler, og der skal derfor betales skolepenge under uddannelsen.

Ansøgning

Ansøgningen sker gennem www.optagelse.dk.

Deadline for ansøgning til uddannelsernes start i august er d. 1. marts