Værnepligt for udlandsdanskere

Alle mænd med dansk indfødsret vil fra deres 18. år være værnepligtig, jf. værnepligtslovens § 1, stk. 1. Kvinder med dansk indfødsret er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelse, og er derfor ikke værnepligtig

Værnepligt i Danmark

Af Caroline Ulrich

Historien om værnepligt

Kong Frederik den Syvende underskrev og lovfæstede det første regelsæt om værnepligt i: “Lov om almindelig Værnepligt for Kongeriget Danmark” den 12. februar 1849. Det danske militær havde forinden denne lovs udarbejdelse vist sig at være i en svag position, som årsag af en uorganiseret styrke, hvilket kom til udtryk i Treårskrigen (1848-1851). Derfor diskuterede man mulige forslag for hvordan man kunne styrke det danske militær bedst muligt, og dermed blev den midlertidige Septemberanordning fra 1848 udarbejdet og brugt som springbræt til den første officielle lov om værnepligt året efter i 1849. 

Generelt om værnepligt

Alle mænd med dansk indfødsret vil fra deres 18. år være værnepligtig, jf. værnepligtslovens § 1, stk. 1. Kvinder med dansk indfødsret er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelse, og er derfor ikke værnepligtig. Kvinder må godt komme ind i det danske forsvar, fordi de har en frivillig ret til at udføre militærtjeneste på samme værnepligtslignende vilkår som mænd. Der gælder altså ikke en pligt for kvinder, men en ret

Hvis du er mand med dansk indfødsret og med fast bopælsregistreret adresse i Danmark, vil du i løbet af dit 18. år automatisk blive indkaldt til Forsvarets Dag enten via din e-boks eller med posten til din registrerede adresse, jf. § 13, stk. Kvinder vil i løbet af deres 18. år få en invitation til Forsvarets Dag, og den må de gerne takke nej til. 

Indkaldelse og Forsvarets dag 

I indkaldelsen til Forsvarets Dag vil der stå hvorfor du er blevet indkaldt, hvor og hvornår du skal blive sessionsbehandlet. Du vil i samme indkaldelse også blive bedt om på forhånd at udfylde et online helbredsskema (efter bedste evne). Du skal i dette skema oplyse, om du lider af eventuelle sygdomme, skavanker eller deslignende, som kan begrunde, at du ikke skal/kan aftjene din værnepligt. Det er sessionslægen, der vurderer dine svar i helbredsskemaet. 

Danes Worldwide vil gerne minde vores unge mænd om, at det kan medføre bøde eller fængselsstraf, hvis man efter indkaldelse til Forsvarets Dag bliver væk uden begrundelse. 

Du behøver ikke udfylde skemaet, hvis du er i gang med en uddannelse eller i lære. Du skal i stedet søge om udsættelse af din værnepligt her

Hvis man som udlandsdansker har bosat sig i Danmark i en begrænset periode f.eks. på grund af bevarelsesreglerne om dansk statsborgerskab, praktik- eller studieophold skal man oplyse dette. Forsvaret er kun interesseret i at rekruttere fast bosiddende mænd til militærtjeneste, og du vil med højst sandsynlig ikke blive kaldt videre til Forsvarets Dag, hvis du blot er i Danmark i en bestemt periode med henblik på f.eks. et kortvarigt studieophold.

Hvis du ender med at blive kaldt ind til Forsvarets Dag, vil du på selvsamme dag introduceres for den danske hær, aflægge en skriftlig prøve i dansk, matematik, logisk tænkning og figursammensætning samt undergå en helbredsundersøgelse. Du skal på dagen medbringe indkaldelsesbrevet, NemID/MitID, kørekort, sundhedskort, alle eksamensbeviser, lægeerklæringer og evt. medicin. Lægeerklæringen kan med fordel angive, at du ikke kan aftjene din værnepligt på grund af f.eks. knæskade eller deslignende. 

Udlandsdanskeres værnepligt  

Særligt for udlandsdanskere gælder det, at hvis du ikke taler eller skriver flydende dansk, vil du med højst sandsynlighed ikke gå videre til at skulle aftjene din værnepligt, da alt kommunikation foregår på dansk. Ligeledes gælder det, at hvis man har flere statsborgerskaber ud over det danske, vil man kunne blive fritaget fra dansk værnepligt med begrundelsen af loyalitetskonflikt. 

Hvis du efter Forsvarets Dag bliver vurderet “uegnet” skal du ikke foretage dig yderligere. Hvis du i stedet bliver vurderet “egnet” eller “begrænset egnet” kan du selv bestemme om du ønsker at aftjene din værnepligt og indgå kontrakt herom, eller om du ønsker at takke nej. Hvis du takker ja, vil du kun skulle aftjene din værnepligt såfremt, der er ledige pladser tilbage.

Hvis du flytter ud af Danmark igen, inden du har aftjent din værnepligt 

I det tilfælde at du er blevet indkaldt til værnepligt, men flytter ud af Danmark igen, så er det vigtigt at huske at afregistrere dig i folkeregisteret. 

Frivillighed

Størstedelen af dem som aftjener deres værnepligt i forsvaret har selv frivilligt valgt det til trods for at det hedder “værnepligt”. Summa summarum det ses uhyre sjældent at udlandsdanskere skal aftjene sin værnepligt.