Familiesammenføring efter de danske regler

Bliv klogere på de danske regler

Familie på strand

Fælles grundlæggende krav
 • Den ene ægtefælle skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
 • I skal begge være mindst 24 år.
 • Ægteskabet/samlivet skal kunne dokumenteres med vielsesattest eller ved at bevise, at I har boet sammen i mindst 1½ år.
Grundlæggende krav til den danske ægtefælle
 • skal råde over en passende bolig med selvstændig indgang. Boligen skal være på 20m2 pr. person eller have et antal værelser, svarende til højst 2 personer pr. værelse. Boligen må desuden ikke stå på boligkravslisten (også kendt som ghettolisten).
 • må ikke være dømt for personfarlig kriminalitet mod tidligere ægtefæller inden for de sidste 10 år.
 • skal være selvforsørgende og må ikke have modtaget fx kontanthjælp inden for de sidste 3 år forud for afgørelsen.
 • skal stille en bankgaranti på 107.394,25 kr. (2022-niveau).
Grundlæggende krav til den udenlandske ægtefælle
 • skal have besøgt Danmark mindst én gang.
 • skal bestå danskprøve på A1-niveau inden for 6 måneder og danskprøve på A2-niveau inden for 9 måneder fra meddelt opholdstilladelse.

Integrationskravet:

Integrationskravet består af 6 supplerende krav, hvoraf ægtefællerne sammen skal opfylde mindst 4 krav. I kan vælge frit hvilke af disse 4 krav, I vil gå efter. Dog er ét krav obligatorisk for den danske ægtefælle.

Krav til den danske ægtefælle

1. (Det obligatoriske krav) Den danske ægtefælle SKAL som minimum have bestået Prøve i Dansk 3 – også selv om man er etnisk dansk og dansk statsborger. Betingelsen kan være opfyldt ved at have bestået folkeskolen, gymnasiet eller lign.

2. Den danske ægtefælle skal kunne dokumentere nuværende eller tidligere fuldtidsbeskæftigelse (mindst 30 timer pr. uge) eller have været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 5 år i Danmark. Dokumentation kan være fx lønsedler eller ATP-oversigten.

Beskæftigelse i eget firma kræver dokumentation fra SKAT eller CVR, samt regnskabsoplysninger, som klart påviser, at man rent faktisk levede af sit firma.

3. Den danske ægtefælle skal have været under uddannelse i Danmark i mindst 6 år. Ud af de 6 år skal mindst 1 år være sammenhængende fuldtidsuddannelse på erhvervsskoleniveau, gymnasialt niveau (STX, HF, HTX, HHX og lign.) eller højere.

Krav til den udenlandske, ansøgende ægtefælle

4. Den udenlandske ægtefælle skal beherske enten dansk på et niveau svarende til Prøve i Dansk 1 (PD1) eller engelsk på B1-niveau, før vedkommende søger om familiesammenføring. Engelsk som modersmål og/eller gennemført uddannelse på engelsk, f.eks. high school eller højere niveau, tæller som engelsk på B1-niveau.

5. Den udenlandske ægtefælle skal have været fuldtidsbeskæftiget (mindst 30 timer pr. uge) i mindst 3 af de seneste 5 år forud for ansøgningen. Frivilligt arbejde, studiejobs og lign. godtages ikke. (Pensionsår tæller med, hvis man er gået på pension, når man søger – dog kun for den udenlandske ægtefælle!)

6. Den udenlandske ægtefælle skal have bestået mindst 1 års videregående uddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse. Det er ikke et krav, at uddannelsen er afsluttet, kun at et års fuldtidsstudie er bestået.

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores juridiske team via jura@danes.dk eller på +45 3332 0913. (Telefonen er lukket om onsdagen.)

Børn

Hvis du planlægger at flytte til Danmark sammen dine børn, som ikke er danske statsborgere, så skal I søge om familiesammenføring. Hvis du også har en udenlandsk ægtefælle, som skal søge om ægtefællesammenføring, kan din ægtefælle og dine børn ansøge samtidig og få deres ansøgninger behandlet sammen.

Dette gælder kun for børn, som er tredjelandsborgere – det vil sige alle lande uden for EU. Hvis børnene er EU-borgere, skal du læse mere under EU-registrering.

Krav til ansøger (barnet)
 • Barnet skal være under 15 år gammel.

Dette gælder for tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet fylder 15, imens ansøgningen bliver behandlet, har det ingen betydning.

 • Barnet skal bo hos sine forældre i Danmark, når barnet får en tilladelse

Barnet kan derfor ikke bo på kostskole, hos bedsteforældre eller lign.

 • Barnet må ikke have stiftet egen familie

Barnet må altså ikke være gift, have en fast samlever eller have fået børn.

 • Det må ikke stride mod barnets tarv at blive familiesammenført

Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor forælderen bor, skal udtale sig om barnets trivsel og den omsorg, som barnet vil få hos sin forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må være imod barnets bedste interesse at blive familiesammenført med sin forælder i Danmark.
Det vil fx kunne stride mod barnets tarv at blive familiesammenført med sin forælder i Danmark, hvis der er risiko for, at barnet vil få alvorlige sociale problemer, blive tvangsfjernet eller blive udsat for overgreb efter ankomsten til Danmark.

 • I skal overholder 3-måneders fristen

Hvis barnet bor sammen med den ene af sine forældre eller en anden fast omsorgsperson i udlandet, er det
som udgangspunkt en betingelse, at barnet indgiver sin ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af
familiesammenføring inden for en 3-månedersfrist.
Hvornår fristen på de 3 måneder regnes fra, afhænger af forælderens forhold i Danmark:
Hvis barnets forælder er dansk eller nordisk statsborger, skal der søges om opholdstilladelse senest 3
måneder efter, at forælderen er tilmeldt folkeregistret i Danmark.
Hvis den udenlandske forælder har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring i Danmark,
skal barnet søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at forælderen har fået opholdstilladelse.

Krav til barnets forældre
 • Du skal være dansk/nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark

Hvis du ikke er dansk/nordisk statsborger, skal du have en permanent opholdstilladelse eller en
opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold (altså at du kan søge om permanent opholdstilladelse på et tidspunkt. Hvis du selv søger om ægtefællesammenføring samtidig med ansøgeren, skal din ægtefælle/samlever i Danmark være dansk eller nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark.

 • Du skal have forældremyndighed over ansøgeren

Det kan enten være fuld eller delt forældremyndighed.

 • Du og din ægtefælle/samlever må ikke være dømt for vold og lign. forbrydelser mod børn

Dette gælder inden for de seneste 10 år