Ny lov gør det lettere for udlandsdanskere at få familien til Danmark 

Den 1. juli 2024 træder nye regler for opholdstilladelse og ægtefællesammenføring i kraft. Bliv klogere på, hvordan ændringerne tilgodeser udlandsdanskere og deres familier.

Folketinget har den 30. maj 2024 vedtaget en ny lov, som gør familiesammenføringsprocessen lettere for mange udlandsdanskere med udenlandske ægtefæller.

Den nye lov består af fire konkrete ændringer. Det bliver lettere at søge om familiesammenføring for familiemedlemmer til udlandsdanskere, der har fået job i Danmark, bankgarantien halveres, det obligatoriske krav om danskkundskaber for den danske partner justeres, og danske statsborgere får mulighed for at gå op til Prøve i Dansk 3.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2024. 

Det er positivt, at regeringen med opbakning fra flere partier nu har taget politisk hånd om nogle af de skæve familiesammenføringsregler. Det skylder vi den enkelte familie, og Danmark får dermed mere kvalificeret arbejdskraft. De fire ændringer er gode skridt i den rigtige retning.

Michael Bach Petersen, generalsekretær

Læs uddybende om foreningens ønsker til ændringer i reglerne for familiesammenføring i vores høringssvar fra 2024 her.

Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere, der har fået job i Danmark 

Hvis en udenlandsk statsborger får et højt kvalificeret arbejde i Danmark, har vedkommende ret til at få deres familie med til Danmark. Denne ret gælder dog ikke, hvis en udlandsdansker får tilbudt samme job. Her er udlandsdanskerens familie nødt til at søge om familiesammenføring efter de almindelige regler.  

Den nye lov betyder, at en udlandsdansker har ret til at tage sin udenlandske familie med til Danmark, hvis udlandsdanskeren får et job, som ville kunne give en udenlandsk statsborger arbejdstilladelse i Danmark. Det kunne eksempelvis være, at udlandsdanskeren har særlige kvalifikationer, eller at vedkommende får tilbudt et job, der giver en særlig høj løn, eller er af en type, hvor vi mangler arbejdskraft i Danmark. 

For at bruge denne ordning skal det vurderes, at udlandsdanskeren er etableret i udlandet. Dette vil komme an på en konkret vurdering, men vil i næsten alle tilfælde gælde, hvis udlandsdanskeren har boet i udlandet i mindst otte år. 

Halvering af bankgarantien 

Det er et krav for at få familiesammenføring til Danmark, at parret stiller en bankgaranti. Den nuværende bankgaranti er på 113.823,30 kr. Den nye lov betyder, at denne garanti halveres. 

Justering af det obligatoriske krav om danskkundskaber for den danske partner 

Det er et obligatorisk krav for at få familiesammenføring til Danmark, at den danske partner kan tale flydende dansk. Dette kan dokumenteres ved at fremlægge et prøvebevis eller et afgangsbevis for folkeskolen, gymnasiet eller en dansksproget universitetsuddannelse, hvor danskdisciplinerne er bestået.  

Hvis man er vokset op i udlandet, har man af gode grunde ikke afgangsbeviser for danske uddannelser. Danske statsborgere har – som du kan læse nedenfor – som udgangspunkt ikke ret til at tage den påkrævede danskprøve – og derfor kan det være svært for globale danskere at leve op til kravet. 

Den nye lov betyder, at danskkravet vil blive anset som opfyldt, hvis den danske partner i mindst fem år har været i fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, der i væsentlig grad har medført kommunikation på dansk. 

Adgang for danske statsborgere til at gå op til Prøve i Dansk 3 

I øjeblikket har danske statsborgere ikke ret til at gå til Prøve i Dansk 3, som er en af de måder, man kan opfylde det obligatoriske krav om danskkundskaber i familiesammenføringssager. Dette skyldes, at prøverne som udgangspunkt er forbeholdt udlændinge.  
Den nye lov medfører, at danske statsborgere nu også har ret til at gå op til prøven. 

En vigtig mærkesag for Danes Worldwide 

Familiesammenføring er et område, som Danes Worldwide længe har haft som prioritet for at skabe mere retfærdige regler for danske statsborgere, der ønsker at vende retur til Danmark med deres udenlandske ægtefælle.

I 2022 deltog foreningens jurister i en interessentgruppe nedsat af Udlændinge- og Integrationsministeriet med det formål at klarlægge, hvilke dele af familiesammenføringslovgivningen der rammer skævt og spænder ben for foreningens medlemmer. Juristerne fremlagde resultatet i en afsluttende rapport. 

Den 14. december 2022 blev regeringsgrundlaget fremlagt med tydelige spor fra vores anbefalinger. Det fremgik bl.a., at regeringen ville: 
 
“(…) føre en udlændingepolitik, der er stram – men samtidig ikke betyder, at uhensigtsmæssige regler spænder ben for almindelige familier” samt “justere sprogkravet for den herboende i forbindelse med familiesammenføring samt halvere bankgarantien ved ansøgning om ægtefællesammenføring.” 

Danes Worldwide blev efterfølgende inviteret som høringspartner og har løbende været i dialog med de politiske partier om det konkrete lovforslag, der blev fremsat første gang den 11. april 2024 og endeligt vedtaget den 30. maj 2024 med 78 stemmer for (S, V, SF, M, EL, RV, ALT og UFG) og 29 imod (DD, LA, KF, DF og Lars Boje Mathiesen (UFG)).  

Loven i sin fulde længde kan læses her.

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for