Værd at vide om pension i Danmark

Hvad skal man være særlig opmærksom på, når man er bosat i udlandet og allerede modtager eller skal til at ansøge om dansk pension? Kan udlandsdanskere også modtage førtidspension og den særlige ydelse Tidlig pension, der blev indført i 2020? Er det obligatorisk at have NemID? DANES har bedt den centrale myndighed, Udbetaling Danmark – International Pension, kaste nyt lys over et umiddelbart kompliceret emne.

Pension senior hav båd

Artikel oprindeligt bragt december 2021 i Danes Worldwides trykte medlemsmagasin DANES.
QA: Øivind Holtermann / Udbetaling Danmark – International Pension

Hvordan ansøger man som udlandsdansker om henholdsvis folke-, førtids- og seniorpension fra Danmark?

Folkepension bliver ikke automatisk udbetalt, og du skal derfor selv søge om at få din folkepension. Dette kan gøres gennem de lokale pensionsmyndigheder, hvis du bor i et EU/EØS-land eller i et land, som Danmark har en konventionsaftale med. Du kan tidligst søge om folkepension seks måneder før folkepensionsalderen.

Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen. Søger du efter folkepensionsalderen, bliver den som udgangspunkt tilkendt måneden efter, at ansøgningen er modtaget.

Hvad er din folkepensionsalder?

FødselsdatoAlder for folkepension
1. januar 1954 – 30. juni 195465 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 195466 år
1. januar 1955 – 30. juni 195566 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 196267 år
1. januar 1963 – 31. december 196668 år
1. januar 1967 eller senere69 år
Tallene i skemaet er vejledende. Folkepensionsalderen kan blive forhøjet, fordi den bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder. Kilde: Udbetaling Danmark – International Pension

Du har imidlertid mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft. Dette skyldes nye regler, der blev indført med virkning fra den 1. september 2017.

Det betyder, at du kan få udbetalt den folkepension, du har haft ret til, siden du nåede folkepensionsalderen. Det kræver, at du søger din pension inden den 10. i den femte måned efter folkepensionsalderen.

Du skal selv søge om førtids- eller seniorpension, hvilket kan gøres via ansøgningsblanket på borger.dk. Du skal bruge den samme blanket, hvad enten det drejer sig om førtids- eller seniorpension.

Hvis du bor i et EU/EØS-land eller i et land, som Danmark har en konventionsaftale med, skal du også søge om førtids- og seniorpension gennem den lokale pensionsmyndighed. For at Udbetaling Danmark kan vurdere din ansøgning, er der behov for en række oplysninger om din bopæl og/eller beskæftigelse i Danmark.

Derudover er der behov for lægelige oplysninger samt udfyldelse af et spørgeskema. Ud fra de lægelige oplysninger og spørgeskemaet dannes der en ressourceprofil, som bliver vurderet af lægelige specialister samt arbejdsmarkeds-konsulenter.
Først herefter tages der stilling til berettigelse til pensionen og beregning af dens størrelse.

Særligt for førtidspension: Alle personer over 18 år kan søge om førtidspension, og du kan være berettiget, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat og du ikke er i stand til at forsørge dig selv. Ligeledes skal alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen være afprøvet. For ansøgere under 40 år, skal det dokumenteres, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Særligt for seniorpension: For at være berettiget til seniorpension må du ikke have mere end 6 år til folkepensionsalderen. Du skal ligeledes have arbejdet på fuld tid (37 timer/uge) i 20-25 år og have en nuværende nedsat arbejdsevne, så du maksimalt kan arbejde 15 timer. Den nedsatte arbejdsevne skal være lægeligt dokumenteret og funderet.

Der er indført en ny ordning, der hedder Tidlig pension. Loven blev vedtaget i 2020 og er en tilbagetrækningsydelse, der har til hensigt at sikre arbejdstagere, der har haft et langt arbejdsliv, en mulighed for at gå på pension tidligere.

Man optjener anciennitet mellem det fyldte 16. og 61. år. Har man i den periode arbejdet 42, 43 eller 44 år med en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, kan man søge om tidligere pension.”

I øjeblikket kan man søge om retten til at gå på tidlig pension, altså få opgjort sin anciennitet. Man kan tidligst benytte ordningen fra den 1. januar 2022, hvis man opfylder kriterierne for tidlig pension.

Hvis du bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz, Tyrkiet eller Storbritannien:

Du kan søge om dansk tidlig pension, hvis du opfylder disse betingelser, og du ikke allerede modtager pension fra et andet land end Danmark:

 • Du er statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, statsløs eller flygtning
 • Du har i sammenlagt mindst tre år optjent ret til pension fra et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien – heraf mindst et års optjening i Danmark (gælder dog ikke for alle flygtninge).
 • Du har arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Dertil skal man også opfylde de alm. betingelser vedr. anciennitet for at være berettiget:

 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Danmark, EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien
 • Have boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen
 • Du må ikke modtage førtidspension eller
  seniorpension
Kilde: Udbetaling Danmark – International Pension

Er det obligatorisk for udlandsdanskere at have adgang til NemID for at kunne modtage pensionsydelser fra Danmark?

Nej, det er ikke et krav – men det er en klar fordel, at du har NemID og digital post, fordi:

 • Sikkerheden er høj, så dine oplysninger er godt beskyttet
 • Du vil kunne bruge digitale løsninger på borger.dk og slippe for at printe og sende blanketter som brev med posten til Udbetaling Danmark – International Pension
 • Med digital post har du et arkiv, så du har et godt overblik over de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark IP.
 • Du sikrer, at du får breve fra Udbetaling Danmark IP i det øjeblik, de bliver sendt, og du vil derfor ikke opleve forsinkelser i brevleverancen.

Er der særlige krav til udlandsdanskere, når de begynder at modtage pension fra Danmark?

Når du har fået behandlet din ansøgning og begynder at få udbetalt pension fra Danmark, er der en række forhold, hvor du som modtager af dansk pension har særlig forpligtelse til selv at rette henvendelse til Udbetaling Danmark, når der sker ændringer i dit liv.

Grunden til denne særlige oplysningspligt er, at Udbetaling Danmark – International Pension ikke får automatisk besked om dine indkomster fra andre lande end Danmark, når du flytter, bliver gift, bliver skilt eller bliver enke/enkemand.

Konsekvensen ved ikke at leve op til oplysningspligten kan være, at pensionen bliver stoppet og ikke bliver genoptaget, før vi har modtaget de korrekte oplysninger fra dig.

Udbetaling Danmark – International Pension (herefter kaldet Udbetaling Danmark IP, red.) sender med jævne mellemrum en leveattest til dig for at få en bekræftelse på, at du fortsat er live og skal modtage pension.

Hvis du har digital post, vil du modtage leveattesten i din digitale postkasse, og du vil have mulighed for at svare direkte fra den digitale postkasse.

Vi arbejder konstant på at lave udvekslingsaftaler med andre lande omkring dødsfalds- eller bopælsoplysninger. Hvis du er bosat i Tyskland, Sverige, Norge, Polen eller Australien modtager du derfor kun en leveattest, hvis vi mangler oplysninger.

Hvad er den hyppigste type fejl/misforståelse, som I oplever, når udlandsdanskere ansøger om pension fra Danmark?

Generelt: En af de største udfordringer er blanketter, der er forkert eller mangelfuldt udfyldt. Når det er tilfældet, kan vi ikke behandle ansøgningen, og vi er nødt til at bede borgeren indsende blanketterne på ny.

En anden stor udfordring er blanketter udfyldt med håndskrift i stedet for blokbogstaver. I Udbetaling Danmark modtager vi mange millioner breve om året, og de bliver skannet, så de kan tilgås på en computer. En sort/hvid kopi af en svært læselig håndskrift giver mange udfordringer, og ofte er vi nødt til at kontakte den enkelte borger for at få oplyst, hvad der står noteret i blanketen. Derfor vil vi meget gerne have udfyldt blanketter med blokbogstaver, så vi nemmere kan undgå misforståelser.

En tredje misforståelse/fejl vi ser, er manglende skattekort og forskudsopgørelser ved både løbende og nye sager. Det er borgernes egen pligt at have et skattekort samt sikre, at deres forskudsopgørelse er korrekt. Har man ikke et skattekort, når udbetalingen af pensionen begynder, risikerer man, at der trækkes 55% i skat af den første pensionsudbetaling. Det er derfor en god idé at sørge for at få oprettet et skattekort samtidig med, at man ansøger om pension.

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Skat Udland på +45 7222 2892.

Folkepension: Cirka 25 % af alle ansøgninger ender i et afslag. Det skyldes næsten udelukkende, at der bliver søgt om folkepension, før man har opnået den danske folkepensionsalder. En anden hyppig misforståelse er de blanketter, der skal udfyldes. Der er mange sider, og det er vigtigt, at man læser nøje, hvad der skal udfyldes, og hvordan oplysningerne skal dokumenteres.

Førtidspension: På området for førtidspension oplever vi indimellem misforståelser i tolkningen af reglerne. Reglerne for førtidspension i Danmark og i udlandet er vidt forskellige, og det kan give anledning til undren og mistillid, når man i et andet land kan blive tilkendt førtidspension, mens man i Danmark får et afslag.

Ved en ansøgning om førtidspension oplever vi også, at det kan være svært at få de nødvendige oplysninger fra den udenlandske myndighed eller borger angående lægelige akter, der er nødvendige for at få et korrekt billede af sagen.

Ligeledes kan der opstå misforståelser i det spørgeskema, som vi sender til ansøgeren. Dels er spørgeskemaet på syv sider, og dels kan det for nogle være svært at formulere, hvad der er sket i deres liv.

Er der noget, udlandsdanskere skal være særlig opmærksomme på ved ændringer i indkomst og/eller hustandssammensætning?

Som tidligere nævnt er der skærpet pligt til at oplyse ændringer i indkomst og/eller personlige forhold (ægteskab, skilsmisse eller ægtefællens død).

Ændring i indkomster og samliv kan have betydning for størrelsen af udbetalingen af ens pension og det er derfor vigtigt, at vi har korrekte oplysninger, så man hverken får for meget eller for lidt i pension.

Efterregulering: En gang om året gør vi pensionen i det foregående år op. Dette kaldes efterregulering. Hvis man ikke har givet korrekte oplysninger om indkomst og samlivsforhold i det foregående år, og man derfor har modtaget for meget i pension, vil dette blive krævet tilbagebetalt i forbindelse med efterreguleringen. Omvendt vil man også få udbetalt tilgodehavende pension, hvis efterreguleringen viser, at man i det foregående år har fået for lidt i pension.

Kan udlandsdanskere ansøge om ældrecheck?

Du kan søge om ældrecheck, hvis du er folkepensionist og bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Ældrechecken beregnes ud fra din tillægsprocent samt formue pr. 31.12 året før din ansøgning.

Ældrecheck udbetales kun, hvis man har en tillægsprocent større end 0 procent. Hvis du som enlig har en likvid formue under 91.900 kr. og en indkomst ud over pensionen på mindre end 35.600 kr. om året, vil din tillægsprocent være 100 %. For hver 541 kr., du tjener over 35.600 kr., falder din tillægsprocent med én procent. Tjener du over 89.700 kr., kan du ikke få ældrecheck (2021-satser).

Du skal søge om ældrechecken senest den 30. juni i det år du søger om ældrechecken. Hvis du vil søge om ældrecheck for 2022 skal du derfor søge inden den 30. juni 2022. Vi laver afgørelsen ud fra din tillægsprocent og formue pr 1. januar 2022.

Hvordan foretrækker Udbetaling Danmark IP, at udlandsdanskere kommunikerer med jer mhp. den mest effektive sagsbehandling?

Den mest effektive måde er at bruge digital post og selvbetjeningsløsninger på borger.dk. På den måde kan vi hurtigere kommunikere med den enkelte borger, og kommunikationen er mere sikker.

Vi oplever ofte, at vi ikke modtager alle oplysninger, hvilket er en årsag til en længere sagsbehandlingstid. For at sikre, at vi får de nødvendige oplysninger, er man velkommen til at kontakte vores callcenter mandag-fredag fra kl. 10 til 14 på +45 7012 8061. Kunderådgiverne i Udbetaling Danmark IP sidder klar med hjælp til den konkrete situation.

Er der noget, som kommende udlandsdanskere bør være særlig opmærksomme på ved udrejse?

Der er flere forhold, man skal være opmærksom på, og der er en række ting, man med fordel kan tage med sig, når man bosætter sig i udlandet.

Først og fremmest er det vigtigt for den enkelte at finde ud af, hvad man er berettiget til at modtage af ydelser fra Danmark i det nye land.

Pension bliver beregnet ud fra antallet af bopælsår / arbejdsår i Danmark. Dette giver enten en fuld pension, en brøkpension eller ingen ret til pension.

Førtidspension består af et samlet beløb, mens folkepension kan bestå af et grundbeløb og et tillæg. Det er ikke i alle lande, at tillægget, eller hele førtidspensionen, kan medtages, så det skal man være særlig opmærksom på.

Det kan ikke gentages nok: Medtag dit NemID og opsig ikke din digitale post. Det gør det meget nemmere at kommunikere med Udbetaling Danmark – nemt, sikkert og hurtigt.

Anbefalede hjemmesider
www.borger.dk/digitalpost og www.nemid.nu
www.borger.dk/International-pension
www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/faelles-bestemmelser-for-folkepension-ogfoertidspension/pension-ved-bopael-i-udlandet
www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234744 (dedikeret vejledning om dansk pension ved flytning til udlandet)

Hvor kan udlandsdanskere finde yderligere oplysninger for netop denne gruppe medborgere?

Hvad er de aktuelle satser for folkepension fra Danmark?

Folkepension udbetales bagudrettet, hvilket vil sige, at man senest den sidste bankdag i måneden vil modtage sin pension for den måned, der slutter.

For at få den fulde pension laves der en beregning af optjeningstid. Du har ret til fuld pension, hvis du har boet i Danmark i 40 år fra du fyldte 15 år.

Hvis du har boet i Danmark i kortere tid, beregnes der brøkpension. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige optjeningsregler afhængigt af dit bopælsland.

YdelseSats 2021 – EnligSats 2021 – Gift/samlevende
Fuld folkepension
– Grundbeløb pr måned før skat
6.518 kr.6.518 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat*7.335 kr.3.707 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat13.853 kr.10.225 kr.
Ældrecheck**18.400 kr.18.400 kr. til hver
Kilde: Udbetaling Danmark – International Pension

* Pensionstillægget bliver beregnet ud fra pensionistens, og en eventuel ægtefælle/samlevers, øvrige indkomster såsom arbejdsindtægt, renter, arbejdsmarkedspensioner, ratepension, livrente, ATP mv. Er man bosat udenfor EU/EØS samt konventionslande er man ikke berettiget til pensionstillægget.

** Ældrecheck udbetales kun, hvis man har en tillægsprocent større end 0 procent. Hvis du som enlig har en likvid formue under 91.900 kr. og en indkomst ud over pensionen på mindre end 35.600 kr. om året, vil din tillægsprocent være 100 %. For hver 541 kr., du tjener over 35.600 kr., falder din tillægsprocent med én procent. Tjener du over 89.700 kr., kan du ikke få ældrecheck. Hvis man er gift/samlevende, falder tillægsprocenten ved en indtægt over 70.600 kr. Ældrechecken bortfalder, hvis formuen er over 91.900 kr.

Nedenfor følger beregninger af grundbeløb ved forskellige optjeningstider (baseret på satser for 2021):

OptjeningstidBrøkberegning
1 år163 kr
5 år815 kr.
10 år1.630 kr.
20 år3.259 kr.
30 år4.889 kr.
Kilde: Udbetaling Danmark – International Pension

* For at beregne brøken deles den fulde ydelse med 40. Herefter ganges med den konkrete optjeningstid.

Førtidspension beregnes efter to forskellige regelsæt. Er man tilkendt denne ydelse før 2003, kaldes det Gamle regler, og er man tilkendt førtidspension efter 2003, kaldes det Nye regler.

Ligesom med folkepension laves der en beregning af optjeningstid. Du skal have optjent mindst 9/10 af den tid, fra du fyldte 15 år, til du bliver tilkendt førtidspension, for at have ret til fuld førtidspension. Hvis du har søgt om førtidspension i en alder af 45 år, skal du have boet mindst 27 år i Danmark for at være berettiget til fuld førtidspension.

Har man i perioden optjent sociale pensionsrettigheder i udlandet, tælles disse perioder ikke med i optjeningstiden. Har du boet kortere tid i Danmark, kan du være berettiget til en del af førtidspensionen.

Nedenfor ses ydelser og satser for 2021:

YdelseSats 2021 – EnligSats 2021 – Gift/samlevende
Førtidspension
pr. måned før skat
(nye regler)
19.331 kr.16.432 kr.
YdelseAlm. førtidspensionForhøjet alm. førtidspensionMellemste førtidspensionHøjeste førtidspension
Førtidspension pr måned før
skat – Gift/samlevende
(Gamle regler)
11.270 kr.
heraf skattefrit:
1.556 kr.
12.976 kr.
heraf skattefrit:
3.262 kr.
12.976 kr.
heraf skattefrit:
3.262 kr.
17.316 kr.
heraf skattefrit:
7.602 kr.
Førtidspension pr. måned før
skat – Reelt enlig (Gamle
regler)
14.742 kr.
heraf skattefrit:
1.556 kr.
16.448 kr.
heraf skattefrit:
3.262 kr.
16.448 kr.
heraf skattefrit:
3.262 kr.
20.788 kr.
heraf skattefrit:
7.602 kr.
YdelseSats 2021 – EnligSats 2021 – gift/samlevende
Seniorpension
pr. måned før skat
19.331 kr16.432 kr.

Tidlig pension: Går du på tidlig pension, kunne du i 2020 maksimalt få 13.550 kr. om måneden før skat (taksten for 2022 lyder på 13.740 kr.). Og for at være berettiget til den højeste sats er der en række kriterier, du skal opfylde:

 • Du har ikke en indtægt fra personligt arbejde på op til 24.000 kr. før skat om året inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2020). Når du i et kalenderår har tjent mere end de 24.000 kr., vil din ydelse blive sat ned med 64 pct. af den indtægt, som overstiger 24.000 kr. (2020).
 • Hvis størrelsen på din pensionsformue overstiger fradragsbeløbet på 100.000 kr., beregnes fradraget som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger. Tidlig pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger bundfradraget på 100.000 kr. (2020). Nedsættelsen af tidlig pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.
 • Tidlig pension kan bortfalde helt, hvis din pensionsformue er over en vis størrelse.

Udlandspensionisters geografiske placering

EU/EØS-landeKonventionslandeTredjelande
Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland,
Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen,
Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
Island, Liechtenstein og Norge. Schweiz defineres i dette notat som
et EØS-land, da der er indgået en aftale, der er meget lig standardaftalen
med EU/EØS-landene.
Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Filippinerne, Indien,
Israel, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan,
Serbien, Sydkorea, Tyrkiet og USA
Øvrige lande, med hvilke Danmark ikke har indgået en konvention
om social pension
Kilde: Udbetaling Danmark – International Pension

I 2019 udbetalte Udbetaling Danmark – IP i alt 2,89 mia. kr. i folke- og førtidspension til i alt 58.224 modtagere af dansk pension bosat i udlandet. Det svarer til 4 % af alle modtagere af dansk pension.

Af de 58.224 udlandspensionister modtog 47.124 pensionister dansk pension i EU/EØS-lande, 8.999 pensionister i konventionslande og 1.446 pensionister i tredjelande.

Sverige er det land, hvor flest danske udlandspensionister er bosat med 14.468 pensionister (24,8 %). Tyskland har næstflest udlandspensionister med 7.900 (13,6 %) efterfulgt af Norge med 7.508 (12,9 %). Uden for Europa topper USA med 2.133 udlandspensionister (3,7 %) efterfulgt af Australien og Canada med henholdsvis 2.052 (3,5 %) og 1.675 (2,9 %).

I tredjelande er de fleste bosat i Thailand med 588 pensionister (1,0 %).

Der bliver flere udlandspensionister

Siden 2008 er antallet af udlandspensionister steget fra 36.997 til 58.224, hvilket udgør en relativ stigning på 57 %.

Kilde: Udbetaling Danmark – International Pension

Hvad er den forventede sagsbehandlingstid?

I øjeblikket opleves der en forlænget sagsbehandlingstid, som Udbetaling Danmark IP arbejder målrettet for at få nedbragt. Den skyldes ofte, at der mangler oplysninger fra den enkelte ansøger, fra den udenlandske myndighed eller fra andre danske myndigheder.

Den enkelte ansøger kan bidrage til en hurtigere sagsbehandling ved at:

 • Sende den nødvendige dokumentation til Udbetaling Danmark IP (læs gerne alle detaljerne i vores breve).
 • Sikre, at oplysninger i folkeregistret er korrekte (dette gøres ved at oplyse din tidligere bopælskommune i Danmark om dine ændringer).
 • Skrive med tydelige blokbogstaver i blanketterne.

Derudover har Covid-19 pandemien gjort det vanskeligere at få de nødvendige oplysninger fra forskellige lande, hvilket har betydet, at opgaverne tager længere tid at håndtere.

Frister og gennemsnitlig sagsbehandlingstid for International Pension:

Søger duer fristen for Udbetaling Danmarks sagsbehandlingi gennemsnit går der
Folkepension13 uger35 uger
Udskudt folkepension13 uger22 uger
Personligt tillæg13 uger14 uger
Førtidspension21 uger42 uger
Seniorpension24 uger
Dispension9 uger
Dansk sygesikring3 uger4 uger