Bankudfordringer for globale danskere

Flere globale danskere i udlandet har oplevet udfordringer med deres bank i Danmark. Men hvorfor er det sådan, hvad må bankerne, og hvad kan du selv stille op?

facaden på en bank

Opdatering 26. april efter møde med Finans Danmark

Danes Worldwide har efter publiceringen af denne artikel forelagt kritikken for Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation.

 • Vi fik bekræftet, at man på ledelsesniveau i bankerne er opmærksomme på, at mange af filialerne og de enkelte bankrådgivere ikke altid er gode til f.eks. at efterleve reglen om ret til basal betalingskonto (når man er bosiddende i EU) eller give korrekt forklaring af reglerne for kundeforhold.
 • Det blev aftalt, at Finans Danmark over for bankerne vil gøre gældende, at de skal styrke kommunikationen ud mod kunderne.
 • Vi opretter en hotline for Danes Worldwides medlemmer, som kan melde problemtilfælde ind til Finans Danmark, der herefter vil sikre håndteringen i forhold til den enkelte bank. Find formularen i bunden af denne artikel.

For at følge op på de aftalte initiativer er der aftalt møde med Finans Danmark igen efter sommerferien.

Artiklen er udarbejdet i samarbejdet med den juridiske rådgivning i Danes Worldwide og skal læses med det forbehold, at hvert kundeforhold skal baseres på en konkret vurdering. Der er derfor ikke et entydigt svar på, hvornår banken for eksempel kan afvise eller begrænse kundeforholdet. Forklaringerne og eksemplerne er derfor hovedsageligt vejledende.

Flere globale medborgere i udlandet oplever udfordringer med deres danske bank. I Danes Worldwide får vi mange henvendelser fra medlemmer, der føler sig mistænkeliggjort af banken eller har fået begrænset deres kundeforhold ved for eksempel at få frosset, inddraget eller solgt deres indestående. Nogle medlemmer er sågar blevet opsagt af banken; i nogle tilfælde uden en forklaring, vejledning eller samarbejde.

Det er Danes Worldwides vurdering, at problemerne i høj grad handler om bankernes meget restriktive tolkning af Hvidvaskloven, fordi man ikke ønsker besværet med kontrol af danske kunder, der bor i udlandet.

Hvad er Hvidvaskloven?

Hvidvaskloven er en dansk lov, som er en implementering af et EU-hvidvaskdirektiv. De krav, som de danske banker, sparekasser, andelskasser og realkreditinstitutter stiller til deres danske kunder, vil derfor tilsvarende blive stillet af en bank i et andet EU-land til kunder bosiddende i det land.

Hvidvaskdirektivet blev sidst reguleret i 2018 og er den femte udgave. Formålet med direktivet og loven er at forebygge og bekæmpe hvidvaskning og finansiering af terrorisme i EU.

Hvidvaskloven bygger på en betragtning om, at virksomheder, der er omfattet af loven, skal have en risikobaseret tilgang. Det betyder, at de skal identificere, vurdere og forstå risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Ønsker du mere information, kan det især anbefales at læse mere om risikovurdering- og styring samt kundekendskabsproceduren.

Læs Hvidvaskloven her

Hvad betyder Hvidvaskloven for globale danskere?

For alle danske banker gælder, at de skal implementere og overholde forskellige bestemmelser og principper i Hvidvaskloven. Men banken skal selv fastsætte rammerne for, hvordan de overholder Hvidvaskloven.

Netop dét, at de selv sætter rammerne, er også udfordringen.

For bankerne er naturligvis interesseret i at overholde loven – men det kommer desværre til at gå ud over uforskyldte kunder. Både i og uden for Danmark.

Når bankerne er begyndt at begrænse internationale kundeforhold, er det en måde at minimere risikoen for, at den selv kommer til at overtræde Hvidvaskloven.

Hvis en kunde bor i udlandet og for eksempel foretager transaktioner mellem udlandet og Danmark, kan det i nogle tilfælde give anledning til øget opmærksomhed. Det skyldes, at det kan være sværere for banken at identificere, vurdere og verificere kundeforholdet og ikke mindst transaktionen og dens oprindelse.

Det mener Danes Worldwide

Danes Worldwide ønsker, at der fra politisk hold bliver truffet en beslutning om, at danske statsborgere i udlandet skal have ret til en dansk bankkonto.

Det er uhensigtsmæssigt, at hvidvaskreglerne tolkes så restriktivt af de danske banker, fordi man ikke ønsker besværet med kontrol af danske kunder, der er bosiddende i udlandet.

Hvis man får udbetalt folkepension fra Danmark eller skal betale en elregning på sommerhuset i Danmark, bør man selvsagt have adgang til en dansk bankkonto.

Som en hjælp har Finanstilsynet udarbejdet en vejledning med eksempler, hvor de finansielle virksomheder kan finde inspiration til overholdelse af lovens krav. Eksemplerne er dog ikke et udtryk for den eneste måde, som virksomhederne kan opfylde lovens krav på, og skal heller ikke anses som en udtømmende liste for overholdelse af lovens krav.

Læs Finanstilsynets vejledning

Har udlandsdanskere ret til en dansk bankkonto?

Da banken som privat virksomhed selv kan regulere langt størstedelen af dens virke, betyder det også, at den har mulighed for at begrænse eller direkte afvise kunder. Du har dermed ikke en ubetinget ret til at være kunde i en dansk bank, ligesom du heller ikke har ret til at optage et lån eller købe aktier. Der er dog intet lovmæssigt til hinder for, at du som dansker bosat i udlandet bliver accepteret som kunde.

Der gælder forskellige regler for kunder bosiddende i henholdsvis EU/EØS-lande, tredjelande – og i de såkaldte højrisikotredjelande.

Du har bopæl i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Hvis du som udlandsdansker har bopæl i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at have eller oprette en betalingskonto hos en dansk bank, jf. Finanstilsynet skærpede retningslinjer. Du kan altså ikke blive nægtet en basal betalingskonto med den begrundelse, at du er bosiddende i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, da alle EU-borgere skal behandles ens. Det gælder ligeledes med lande, der har en finansiel aftale med unionen, hvorfor Schweiz også tæller med i denne kategori.

Banken må dog gerne nægte at give dig en betalingskonto, så længe begrundelsen er saglig. En saglig begrundelse kan være, at vedkommende allerede har en konto, har begået strafbare handlinger mod banken, optrådt anstødeligt eller til gene for banken, eller hvis åbningen af en konto vil føre til overtrædelse af Hvidvaskloven.

Du har bopæl i et tredjeland som for eksempel USA, Australien, Sydafrika m.m.

Hvidvaskloven tager ikke direkte stilling til globale danskeres retsstilling uden for EU, da loven, som tidligere nævnt, bygger på et EU-direktiv.

Desværre er det ikke særligt hensigtsmæssigt eller vejledende for danskere i tredjelande, der ønsker at kende deres rettigheder og begrænsninger i forhold til at bibeholde eller oprette en dansk bankkonto.

Danskere, der bor i et tredjeland, har således ikke en ret til at oprette en dansk bankkonto og kan dermed blive afvist som kunde med den begrundelse alene.

Du har bopæl i et højrisikotredjeland

I forlængelse af kundekendskabsproceduren gælder der nogle skærpede krav over for kunder med bopæl i et højrisikotredjeland. Det er Europa-Kommissionen, som har lavet en liste over de lande, hvor der bliver vurderet at være en højere risiko for hvidvaskning og finansiering af terrorisme.

Se hele listen over højrisikotredjelande her.

Bankerne har mulighed for at stille særlige krav og begrænse kunder med bopæl i et såkaldt højrisikotredjeland jf. Hvidvasklovens § 17, stk. 3, nr. 3. Banken er ligeledes selv underlagt skærpede foranstaltninger, hvis den skal gennemføre kundeforholdet, hvilket kan være både uhensigtsmæssigt og tidskrævende.

Bankerne kan derfor være tilbøjelige til at begrænse eller endda afbryde kundeforholdet til en eksisterende eller potentiel kunde, der bor i et højrisikotredjeland.

Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om bankforhold fra vores medlemmer i udlandet.

Hvad kan jeg selv gøre for at få/beholde en dansk bank?
 • Din egen bank er den bedste til at rådgive dig om dit kundeforhold. Som udlandsdansker kan du overveje, om det er en fordel at blive overflyttet til bankens internationale afdeling, som har større kendskab til internationale forhold og derfor måske også bedre forståelse for din situation.

 • Fysisk fremmøde kan understøtte bankens mulighed for at verificere din identifikation. Men for mange danskere i udlandet kan det være svært. Det kan det derfor skærpe kravene for identifikationen og dermed også risikovurderingen af forholdet til kunden.

 • Samarbejd med banken om udlevering af oplysninger og svar på spørgsmål. De spørger ikke for at genere dig.

 • Vær opmærksom på, at dit bopælsland også kan have en betydning for din danske banks muligheder for at rådgive dig. For eksempel er det begrænset, hvad du må få af rådgivning fra en udenlandsk bank (i dit tilfælde Danmark), hvis du bor i UK og Japan.
Hvorfor spørger banken ind til mine transaktioner?
 • Banken skal have et godt kundekendskab. Det betyder for eksempel et kendskab til dit formål med at være i banken, dit forventede brug af banken og omfanget heraf, din formue og formuens oprindelse.

 • For udlandsdanskere kan det også betyde, at banken gerne vil vide, om du forventer at overføre penge til eller fra udlandet, hvis du for eksempel har et sommerhus i Danmark. Spørgsmålene stilles til alle kunder, der har transaktioner ud og ind af landet, ligesom der også bliver spurgt ind til store pengeoverførsler inden for Danmarks grænser.

 • De danske banker skal overvåge alle transaktioner, herunder også ind- og udbetalinger samt overførsler til og fra udlandet. Hvis der er tvivl om noget, eller transaktionen afviger fra det normale mønster hos kunden, vil banken spørge ind til det. Hvis svarene giver anledning til tvivl, eller noget ser mistænkeligt ud, skal banken underrette det til politiet i det såkaldte Hvidvasksekretariat.

 • Banken skal kunne dokumentere de oplysninger, som kundekendskabet bygger på. Dette gælder banken som helhed, så hvis du for eksempel er kunde i en lokalafdeling, og din personlige bankrådgiver har kendt dig i 30 år, er det ikke en sikkerhedsgaranti i sig selv.
Kan banken se, hvad jeg bruger penge på?
 • Nej. Banken kan ikke se detaljer på din kontooversigt på samme måde, som du selv kan. Hverken forretningsnavne eller beskeder, der er sendt med en overførsel. Ej heller, hvilke butikker du har handlet i, hvilke varer du har købt, eller om du har modtaget dansk folkepension fra Udbetaling Danmark eller har betalt en el-regning til dit danske sommerhus.
Hvorfor skal jeg identificere mig hos banken?
 • Bankerne skal kende alle deres kunder – uanset forretningsomfang og formål. Hvidvasklovens § 11 siger, at banken skal indhente identitetsoplysninger om alle sine kunder og kontrollere de indhentede oplysninger samt sikre løbende opdatering med passende intervaller. Derfor kan du blive bedt om oplysninger og dokumentation flere gange.

 • Banken har pligt til at indhente nye oplysninger og dokumentation, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt de tidligere oplysninger er korrekte eller tilstrækkelige. Har du for eksempel fået udstedt et nyt pas, kan du blive bedt om at fremvise det.

 • Hvor ofte banken skal indhente eller ajourføre oplysninger om kunden, er baseret på en konkret vurdering af den enkeltes kundeforhold samt et risikobaseret grundlag. I grundlaget kan der være forskel på kunder med begrænset eller øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf. Hvidvaskloven § 11, stk. 4.

 • Hvis du er kunde i flere banker, skal du identificere dig i samtlige banker, da disse ikke udveksler oplysninger.
Må banken opbevare en kopi af mine legitimationsdokumenter?
 • Ja – både Hvidvasklovens § 30 og afsnit 26 i Finanstilsynets vejledning siger klart, at banken har pligt til at opbevare en kopi af dokumentationen for kundens oplysninger. Formålet med reglerne er, at bankerne har et godt betryggende kendskab til deres kunder, og at de kan godtgøre det over for Finanstilsynet.
Hvad er mine klagemuligheder?
 • Du kan i princippet klage over alt, men om du får medhold, vil komme an på den konkrete sag.
 • Alle banker i Danmark skal have en klageansvarlig, så enten kan du kontakte denne, eller du kan gøre brug af vores formular nederst i denne artikel. I mere omfattende tilfælde kan du også vælge at sende klagen videre til for eksempel det finansielle ankenævn eller Forbrugerombudsmanden.
Hvad gør jeg, hvis min danske bank opsiger mit kundeforhold?
 • Hvis banken insisterer på at opsige dig som kunde, er den eneste anden mulighed at finde en ny bank i Danmark. Hvis du ikke har mulighed for det, er alternativet en international bank eller en i dit bopælsland.

 • Hvis du for eksempel modtager folkepension fra Danmark, som bliver udbetalt af Udbetaling Danmark, så vil de udbetale det til din NemKonto. En hvilken som helst konto kan laves til en Nemkonto, også en udenlandsk bankkonto. Du kan lave en udenlandsk bankkonto til en NemKonto her.

Hvis du har oplevet udfordringer med din danske bank, kan du udfylde denne formular.

Evt. navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte Danes Worldwides juridiske rådgivning på jura@danes.dk. Vi vejleder om de gældende regler, men tilbyder ikke sagsbehandling i forbindelse med bankproblemer.