Bortfald og inddragelse af opholdstilladelse

Denne artikel har til formål at belyse, hvordan en udlænding, som er familiesammenført til Danmark efter de danske regler, kan risikere at miste sin opholdstilladelse, og derved hvordan man skal sørge for at indrette sit liv, hvis planen er at bo i Danmark fremadrettet

Familie på mark

Familiesammenføring efter de danske regler

I den juridiske rådgivning bliver vi regelmæssigt kontaktet af en bekymret partner til en udlænding i Danmark, der frygter, at udlændingen ved den mindste fejl eller forseelse straks vil blive udvist af Danmark. Ældre danskere kan også frygte, at partneren automatisk vil miste opholdstilladelsen, hvis de skulle gå bort før tid.

Denne artikel har til formål at belyse, hvordan en udlænding, som er familiesammenført til Danmark efter de danske regler, kan risikere at miste sin opholdstilladelse, og derved hvordan man skal sørge for at indrette sit liv, hvis planen er at bo i Danmark fremadrettet. Hvis I ønsker information om situationen for en udlænding, som er familiesammenført efter EU-retten, kan I læse om det i artiklen ”Ophør af opholdsret, EU-retten”.

Der er flere forhold, som kan medføre, at opholdstilladelsen bortfalder eller inddrages. I denne artikel nævnes de tilfælde, der kan være relevante for vores medlemmer. At miste sin opholdstilladelse på baggrund af svig (altså at man bevidst har snydt og givet urigtige oplysninger ved ansøgningen), at være til fare for statens sikkerhed og andet i samme kategori er derfor ikke med i denne artikel.

Udlændingens risiko for at miste opholdstilladelsen er afhængig af, hvorvidt vedkommende har en tidsbegrænset (midlertidig) eller tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. Det fremgår af de forskellige afsnit nedenfor, om det pågældende afsnit også gælder for tidsubegrænsede opholdstilladelser.

Find svar i vidensbanken

I vidensbanken kan du blive klogere på betingelserne for dansk statsborgerskab. Du finder også svar på, hvordan du kan få din internationale familie til Danmark via familiesammenføring.
Desuden finder på svar på dine spørgsmål omkring pension, SU og sociale ydelser.

Vi udvider løbende med nye kategorier – både på engelsk og dansk.

Find svar på dit spørgsmål i vidensbanken her

Bortfald

Bortfald af opholdstilladelsen er en automatisk retsfølge, hvilket betyder, at bortfaldelsen sker automatisk. Udlændingen modtager derfor ikke besked, hvis opholdstilladelsen er bortfaldet. Bortfaldet kan udløses af to grunde, som begge skyldes udlændingens egen handlemåde. De to grunde er opgivelse af bopæl og længerevarende udlandsophold, som følger af udlændingelovens §§ 17-18.

Opgivelse af bopæl i Danmark

Hvis den udenlandske partner opgiver sin bopæl i Danmark, vil opholdstilladelsen bortfalde. At opgive sin bopæl vil sige, at man eksempelvis sælger eller opsiger sin bolig uden at have til hensigt at vende tilbage til Danmark.

Reglerne om opgivelse af bopæl gælder både for udlændinge med en tidsbegrænset og en tidsubegrænset opholdstilladelse.

Udlandsophold

Opholdstilladelsen kan også bortfalde, hvis udlændingen opholder sig i udlandet i en længere periode. Længerevarende udlandsophold vil nemlig også anses som, at man har opgivet sin bopæl. Hvis den udenlandske partner har haft opholdstilladelse ”med mulighed for varigt ophold” (dette gives til langt de fleste familiesammenførte, der ikke er flygtninge) efter de danske regler i under to år, må vedkommende være i udlandet i op til seks måneder i træk, og hvis vedkommende har haft opholdstilladelse i mere end to år, er grænsen 12 måneder.

Hvis udlændingen har en tidsubegrænset opholdstilladelse, kan vedkommende opholde sig i udlandet i maksimalt et år i træk, uden at dette påvirker opholdstilladelsen.

Hvis man ønsker at opholde sig i udlandet i længere tid end det tilladte, har man mulighed for at søge om dispensation hos Udlændingestyrelsen.

Inddragelse

Hvis betingelserne for opholdstilladelsen ikke længere er opfyldt, kan myndighederne inddrage tilladelsen. Det vil altså sige, at myndighederne aktivt giver udlændingen besked om, at deres opholdstilladelse bliver ”taget tilbage” efter udlændingelovens §§ 19-19 b. Danes Worldwide anbefaler altid, at man læser opholdstilladelsen grundigt igennem, så man ved præcist, hvad ens opholdstilladelse opstiller af betingelser.

Nedenstående afsnit om ”Hvis man ikke længere opfylder betingelserne”, ”Hvis man ikke består danskprøverne”, ”Skilsmisse”, ”Død” og ”Hvad med den danske partner?” gælder ikke for udlændinge med tidsubegrænset opholdstilladelse.

Hvis man ikke længere opfylder betingelserne

En udlænding kan få inddraget sin opholdstilladelse, hvis vedkommende eller den danske partner ikke længere opfylder betingelserne for opholdstilladelsen. Det betyder altså, at hvis den danske partner eksempelvis modtager kontanthjælp, ikke længere har rådighed over en passende bolig eller ikke bor sammen med partneren, vil den udenlandske partners opholdstilladelse som udgangspunkt blive inddraget. Det vil stå i det originale brev om godkendelse af familiesammenføringen, hvilke betingelser, der fortsat skal overholdes for at bevare opholdstilladelsen. Det er derfor en rigtig god idé at sætte sig ind i disse betingelser.

Hvis man ikke består danskprøverne

Ved familiesammenføring efter de danske regler stiller Udlændingestyrelsen krav om, at den udenlandske partner består to danskprøver inden en bestemt frist. Opholdstilladelsen vil derfor som udgangspunkt blive inddraget, hvis disse prøver ikke bestås. Der er dog mulighed for at søge om dispensation med henvisning til transportproblemer, barsel eller sygdom.

Skilsmisse

Som beskrevet ovenfor skal et familiesammenført ægtepar løbende overholde de betingelser, der er fastsat i opholdstilladelsen. Det betyder bl.a., at parret skal forblive gift, mens udlændingen har ophold i Danmark på baggrund af familiesammenføringen. Hvis parret bliver skilt, betyder det derfor som udgangspunkt, at den udenlandske ægtefælles opholdstilladelse inddrages.

Det samme gælder for et ugift par, hvis de flytter fra hinanden.

Død

Hvis den danske partner afgår ved døden, er udgangspunktet, at den udenlandske partners opholdstilladelse inddrages. Det fremgår dog af udlændingeloven, at myndighederne vil tage særligt hensyn til situationen.

Kontakt juridisk rådgivning hos Danes Worldwide

Kontakt rådgivningen

Vores jurister kan hjælpe med rådgivning og sagsbehandling indenfor fx familiesammenføring, statsborgerskab, skat, pension og flytning ind og ud af Danmark.

Sådan kontakter du os

Kriminalitet

En udenlandsk partner kan blive udvist, jf. udlændingelovens §§ 22-27 a, hvis vedkommende begår kriminalitet.

Jo længere tid vedkommende har været i Danmark, jo alvorligere kriminalitet skal der til, før dommen vil lyde på udvisning, og det spiller ingen rolle, om der er tale om en tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse.

Har udlændingen haft opholdstilladelse i Danmark i under fem år, kan han/hun udvises, hvis vedkommende dømmes for en kriminel handling, der resulterer i en (betinget eller ubetinget) fængselsstraf. Har udlændingen haft ophold i mellem fem og ni år, kan personen udvises for en kriminel handling, der resulterer i en fængselsstraf på minimum et år, og efter ni års ophold på minimum tre år.

Der er hårdere regler, hvis kriminaliteten involverer stoffer, våben m.v.

Dommen skal være afsagt at en domstol. Fartbøder, parkeringsbøder, gæld til SKAT og lignende resulterer derfor ikke i udvisning eller inddraget opholdstilladelse.

Tilknytning til Danmark spiller en rolle

Bortset fra de sager, hvor opholdstilladelsen bortfalder automatisk (ved udrejse og længerevarende ophold i udlandet), vil der altid skulle overvejes nogle bestemte momenter, når udlændingemyndighederne skal afgøre, om en opholdstilladelse skal inddrages, og når domstolen skal afgøre, om der skal ske udvisning. Det skal vurderes, om inddragelse eller udvisning vil være særligt belastende for udlændingen, således at inddragelsen eller udvisningen bør undlades.

Udlændingens tilknytning til Danmark vil blive vurderet, herunder om vedkommende har været en del af det danske arbejdsmarked, taler dansk, har deltaget i frivilligt arbejde, har tilknytning til personer, der bor i Danmark m.v. Myndighederne ser også på vedkommendes alder, helbredstilstand og andre personlige forhold samt mulige konsekvenser for vedkommendes nære familiemedlemmer, samt om afgørelsen kan ske uden at krænke menneskerettighederne – særligt retten til familieliv.

Hvad med den danske partner?

Den danske partner spiller som nævnt også en rolle i sammenhæng med risikoen for at miste opholdstilladelsen. De betingelser, der stilles til den danske partner i forbindelse med familiesammenføringen – fx at være selvforsørgende og have en passende bolig – skal overholdes for at opholdstilladelsen består. Der er ingen krav til den danske partner angående kriminalitet, medmindre der er tale om et længerevarende fængselsophold, som kan betyde, at partnerne derved ikke længere bor på samme adresse. Samlet set er der altså en række tilfælde, der kan føre til, at den udenlandske partner mister sin ret til ophold i Danmark. Det er fint at være opmærksom på, i hvilke tilfælde opholdstilladelsen kan mistes, men for langt de fleste er dette ikke noget, man behøver at frygte.