EU-Kommissionen arbejder allerede på at tiltrække talent fra Danmark. Vi kan sagtens gøre mere for at løse vores dele af opgaven, skriver Michael Bach Petersen og Sara Vergo.

Ophør af opholdsret (EU-retten)

I den juridiske rådgivning bliver vi regelmæssigt kontaktet af en bekymrede partnere til en udlændinge i Danmark, der frygter, at udlændingen ved den mindste fejl eller forseelse straks vil blive udvist af Danmark. Ældre danskere kan også frygte, at partneren automatisk vil miste retten til ophold i Danmark, hvis de skulle gå bort.

EU flag

EU-Kommissionen arbejder allerede på at tiltrække talent fra Danmark. Vi kan sagtens gøre mere for at løse vores dele af opgaven, skriver Michael Bach Petersen og Sara Vergo.

Denne artikel har til formål at belyse, hvordan man som familiesammenført udlænding efter EU-reglerne kan risikere at miste retten til at bo i Danmark, og derved hvordan man skal sørge for at indrette sit liv, hvis planen er at bo i Danmark fremadrettet. Efter EU-terminologien kaldes den udenlandske partners mistede ret til at bo i Danmark for ”ophør af opholdsret”. Hvis I ønsker information om situationen for en udlænding, som er familiesammenført efter de danske regler, kan I læse om det i artiklen ”Bortfald og inddragelse af opholdstilladelse”.

Der er flere forhold, som kan medføre ophør af opholdsretten for den udenlandske partner. I denne artikel nævner vi de tilfælde, der kan være relevante for vores medlemmer. Ulovligheder som bevidst snyd med ansøgningen, eller at man er til fare for statens sikkerhed o. lign., er derfor ikke er taget med.

Udlændingens risiko for at miste retten til at bo i Danmark er afhængig af, hvorvidt vedkommende har en tidsbegrænset (midlertidig) eller tidsubegrænset (permanent) opholdsret. Det fremgår af de forskellige afsnit nedenfor, om det pågældende afsnit også gælder for en tidsubegrænset opholdsret.

Hvis I ønsker information om situationen for en udlænding, som er familiesammenført efter de danske regler for familiesammenføring, kan I læse om det i artiklen ”Bortfald og inddragelse af opholdstilladelse”.

Udlandsophold

Når en udlænding mister sin opholdsret i Danmark som følge af udlandsophold, sker dette automatisk fra tidspunktet, hvor udlændingen har overskredet grænsen for udlandsopholdets varighed. Hvor længe udlændingen må opholde sig i udlandet, afhænger af hvorvidt opholdsretten er tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Det kan du læse nærmere om i dette afsnit.

Opgivelse af bopæl i Danmark

Hvis den udenlandske partner opgiver sin bopæl i Danmark, vil vedkommendes opholdsret i Danmark som udgangspunkt ophøre. At opgive sin bopæl vil sige, at for eksempel sælger eller opsiger sin bolig uden at have til hensigt at vende tilbage til Danmark. Reglerne om opgivelse af bopæl gælder både for udlændinge med en tidsbegrænset og en tidsubegrænset opholdsret.

Midlertidige ophold i udlandet

Opholdsretten kan også ophøre, hvis udlændingen opholder sig i udlandet i en længere periode. Længerevarende udlandsophold vil nemlig også anses som, at man har opgivet sin bopæl. Opholdsretten ophører som udgangspunkt, hvis udlændingen opholder sig uden for Danmark i mere end seks måneder om året. Dette gælder, indtil udlændingen får tidsubegrænset opholdsret.

Hvis udlændingen har en tidsubegrænset opholdsret, kan vedkommende opholde sig i udlandet i maksimalt to år i træk, uden at det påvirker opholdsretten i Danmark.

Hvis man har en tidsubegrænset opholdsret og ønsker at opholde sig i udlandet i længere tid end det tilladte, har man mulighed for at søge om dispensation hos SIRI.

Kontakt juridisk rådgivning hos Danes Worldwide

Kontakt rådgivningen

Vores jurister kan hjælpe med rådgivning og sagsbehandling indenfor fx familiesammenføring, statsborgerskab, skat, pension og flytning ind og ud af Danmark.

Sådan kontakter du os

Andre ophørsgrunde

Nedenstående afsnit om ”Hvis man ikke længere opfylder betingelserne”, ”Skilsmisse”, ”Død” og ”Hvad med den danske partner?” gælder ikke for udlændinge med tidsubegrænset opholdsret.

Hvis man ikke længere opfylder betingelserne

Opholdsretten for en udlænding, som er familiesammenført efter EU-retten, kan ophøre, hvis vedkommende eller den danske partner ikke længere opfylder betingelserne for opholdsretten. Det betyder fx, at hvis man har status som ”person med tilstrækkelige midler”, vil betingelserne for opholdsretten som udgangspunkt ikke længere være overholdt, hvis en af partnerne modtager fx kontanthjælp.

Det vil stå i det originale brev om godkendelse af familiesammenføringen, hvilke betingelser, der fortsat skal opfyldes for at bevare opholdsretten. Det er derfor en rigtig god idé at sætte sig ind i betingelserne, når man modtager brevet.

Skilsmisse

Som beskrevet ovenfor skal et familiesammenført ægtepar løbende overholde de betingelser, der er knyttet til opholdsretten. Det betyder bl.a., at parret skal forblive gift, mens udlændingen har ophold i Danmark på baggrund af familiesammenføringen. Hvis parret bliver skilt, betyder det derfor som udgangspunkt, at den udenlandske ægtefælles opholdsret ophører.

Det samme gælder for et ugift par, hvis de flytter fra hinanden.

Den udenlandske partner har dog ret til at blive boende i Danmark, hvis ægteskabet eller samlivet afsluttes senere end et år efter bosættelsen i Danmark, og såfremt parret på dette tidspunkt har været gift eller samlevende i mindst tre år.

Det er dog et krav, at den udenlandske partner er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller har økonomi til at forsørge sig selv. Opholdsretten kan også bevares, hvis den udenlandske partner har forældremyndighed eller samvær med mindreårige børn bosat i Danmark.

Død

Hvis den danske partner dør, er udgangspunktet også, at den udenlandske partners opholdsret ophører.

Dog kan udlændingen blive boende i Danmark, hvis den danske partner dør tidligst et år efter parrets bosættelse i Danmark. Også her er det et krav, at den udenlandske partner er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende eller har økonomi til at forsørge sig selv.

Kriminalitet

En udenlandsk partner kan blive udvist, hvis vedkommende begår kriminalitet (jf. udlændingelovens §§ 22-27 a).

Jo længere tid vedkommende har været i Danmark, jo alvorligere kriminalitet skal der til, før udlændingen bliver udvist.  Hvis opholdsretten er tidsubegrænset, kan en udvisning kun ske, hvis der er tale om alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed.

Har udlændingen haft ophold i Danmark i under fem år, kan udlændingen udvises, hvis vedkommende dømmes for en kriminel handling, der giver betinget eller ubetinget fængselsstraf. Har udlændingen haft ophold i mellem fem og ni år, kan personen udvises for en kriminel handling, der giver fængselsstraf på minimum et år, og efter ni års ophold på minimum tre år.

Der er hårdere regler, hvis kriminaliteten involverer stoffer, våben m.v.

Der skal være tale om en dom afsagt at en domstol. Fartbøder, parkeringsbøder, gæld til SKAT og lignende fører derfor ikke til udvisning eller ophørt opholdsret.

Tilknytning til Danmark spiller en rolle

Bortset fra de sager hvor opholdsretten ophører automatisk (ved udrejse og længerevarende ophold i udlandet), er der altid særlige overvejelser, når udlændingemyndighederne skal afgøre, om en opholdsret skal ophøre, og når domstolen skal afgøre, om der skal ske udvisning.

Det skal vurderes, om ophør af opholdsretten vil være særligt belastende for udlændingen, således at dette bør undlades. Udlændingens tilknytning til Danmark vil blive vurderet, herunder om vedkommende har været en del af det danske arbejdsmarked, taler dansk, har deltaget i frivilligt arbejde, har tilknytning til personer, de bor i Danmark m.v.

Myndighederne ser også på vedkommendes alder, helbredstilstand og andre personlige forhold samt mulige konsekvenser for vedkommendes nære familiemedlemmer. Man ser også på, om afgørelsen kan ske uden at krænke menneskerettighederne – særligt retten til familieliv.

Hvad med den danske partner?

Den danske partner spiller som nævnt ovenfor også en rolle i sammenhæng med risikoen for at miste retten til ophold i Danmark. De betingelser, der stilles til den danske partner i forbindelse med familiesammenføringen – fx at parret er selvforsørgende – skal overholdes, for at opholdsretten består.

Der er ingen krav til den danske partner angående kriminalitet, medmindre der er tale om et længerevarende fængselsophold, som kan betyde, at partnerne ikke længere bor på samme adresse. Det er nemlig et krav, hvis man ikke er gift.

Samlet set er der altså en række tilfælde, hvor den udenlandske partner mister sin ret til ophold i Danmark. Det er fint at være opmærksom på, i hvilke tilfælde opholdsretten kan ophøre, men for langt de fleste er dette ikke noget, man behøver at frygte.