Brev til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om IB-omregningsskalaen

Danes Worldwide er sammen med den danske IB-organisation i tæt kontakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet om IB-omregningsskalaen, der har stor betydning for globale unge.

Kære Jens Storm,

Det er med stor tilfredshed, at vi har erfaret, at UVM allerede til november 2023 forventer at kunne fremlægge en ny omregning af IB karaktererne, og at denne nye omregning kun vil blive baseret på IB karakterer fra 2023. Det er glædeligt, da der dermed kun inkluderes IB karakterer, som er givet efter COVID-tiden, da udsvingene i karaktergivningen under COVID har vist sig at have ganske substantielle konsekvenser for konverteringen.

Samtidig noterer vi os, at UVM vil gennemføre årlige omregninger af IB karaktererne – i modsætning til de hidtidige 3-årlige – indtil konverteringen er tilbage på pre-COVID niveau. I forhold til den udmelding vil vi sætte pris på at få bekræftet, at omregningen der finder sted for 2024 (som reelt finder sted i november 2023), udelukkende vil basere sig på tal fra 2023, og om omregningen for 2025 udelukkende vil basere sig på tal fra 2024, eller om man langsomt bygger det statistiske grundlag op, så man i fremtiden påregner at vende tilbage til 3-årige statistiske grundlag?

Derudover har vi bemærket, at omregningsskalaen for enkeltkarakterer også er blevet ændret. Tidligere blev et 4-tal i et fag for en IB studerende betragtet som ækvivalent med et 7-tal i et STX fag – det bliver nu sidestillet med et 4-tal i STX. Det gør det vanskeligt for flere IB studerende at få adgang til danske universiteter, som for eksempel kræver et dansk 7-tal i matematik – da de nu skal have et 5-tal på IB skalaen, hvilket er et ganske stort spring på IB-skalaen. Vi har noteret os, at denne statistiske sammenligning af enkeltkarakterer også er inkluderet i det pågående arbejde, men vil også gerne have dette bekræftet?

danes worldwide, mærkesager

Vores mærkesager

Danes Worldwide arbejder for at sikre de globale danskeres stemme på alle de politikområder, som påvirker danske statsborgere. Med debatindlæg og kommentarer i de store dagblade søger vi at skabe debat om de problemstillinger, som påvirker globale danskere.

Det kæmper vi for

Trods tilfredsheden med, at UVM vil søge at få rettet op på de store udsving i konverteringen fra marts 2023, er vi fortsat efterladt med en bekymring i forhold til, at konverteringen af karaktererne kunne justeres med så stort et udsving fra den ene dag til den anden. Den udvikling havde, og har desværre fortsat, store konsekvenser for de unge mennesker, der søgte ind på en videregående uddannelse i Danmark i år.

Vi ville derfor gerne have lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan sikre os imod en lignende situation i fremtiden. Ville det f.eks. være muligt at lave et system som sikrer, at en konvertering højest kan justeres inden for en fastsat ramme? Ved at sætte grænser for udsvingene, vil de unge mennesker med en IB-eksamen, på lige vilkår med dem, der har et STX bevis i hånden, have bedre mulighed for at vide, hvilke uddannelser de reelt kan komme ind på.

Et andet område vi gerne vil drøfte med dig er, hvordan det i fremtiden kan sikres, at det kommer til de unge menneskers kendskab, at en konvertering har fundet sted. Ville det eksempelvis være muligt, at UFM informerer Danish Association of IB Schools (DIBS) og Danes Worldwide, når en konvertering har fundet sted? DIBS og Danes Worldwide ville derefter kunne påtage sig opgaven med at informere deres medlemmer. Dette kunne selvsagt også gælde for andre organisationer.

En sidste ting vi ønsker at drøfte, er kravene om at have dansk på A-niveau i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse. I den seneste tid er vi blevet bekendt med, at individuelle uddannelsessteder, som udbyder uddannelser på engelsk, har sat krav om, at den studerende skal have dansk på A-niveau, på trods af at uddannelsen foregår på engelsk. Det har overrasket os, da vi værdsætter den hidtidige praksis om, at disse typer krav kun udmeldes fra centralt hold, via eksamenshåndbogen, og ikke fra den enkelte uddannelsesinstitution.

Vi ser frem til at kunne drøfte ovenstående med dig på et møde i den nærmeste tid.

Med venlige hilsener

Helene Bendorff Kristensen, Rektor, Grenaa Gymnasium og formand for Foreningen af Danske IB Skoler

Michael Bach Petersen, generalsekretær, Danes Worldwide