Danskkrav til de videregående uddannelser

Til de dansksprogede (og udvalgte engelsksprogede) videregående uddannelser er det et krav at kunne dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk på A-niveau. Men hvad betyder det helt præcist, og er der andre muligheder for at opfylde kravet? Få svaret her.

Klasselokale

Hvad er Dansk A?

Dansk A er det højeste niveau af dansk på de gymnasiale uddannelser. Undervisningen er karakteriseret ved at omfatte bl.a. litteratur, kultur, sproganalyse og medieanalyse. Dette skal kunne gøres både mundtligt og skriftligt. Da undervisningssproget på langt de fleste uddannelsesinstitutioner er dansk, er Dansk A blevet et adgangskrav. 

Dansk A-alternativer

Mange udlandsdanskere opfylder ikke kravet, da de ikke har gået på en dansk gymnasial uddannelse. Derfor er det muligt at erstatte eller se bort fra kravet om dansk på A-niveau i en række tilfælde: 

  • Grundet det nordiske universitetssamarbejde har de andre nordiske statsborgere adgang til at søge ind på danske uddannelser på lige fod med studerende med dansk adgangsgivende eksamen. Dermed kan svensk, norsk og islandsk træde i stedet for dansk, hvis man kan dokumentere et tilsvarende niveau i disse sprog.
  • I enkelte tilfælde kan man som dansk statsborger med en udenlandsk uddannelsesbaggrund søge dispensation for danskkravet, hvis man har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve og er opvokset i et dansktalende hjem.

OBS: Hverken Københavns Universitet (KU) eller Århus Universitet (AU) giver dispensation fra kravet om dansk A-niveau på baggrund af bevis for Folkeskolens afgangsprøve i Dansk taget på Danes Worldwide eller dansk taget som enkeltfag på niveau tilsvarende danskniveauet på 9. klasses afgangseksamen.

  • Ansøgere med baggrund i en International Baccalaureate (IB) kan opfylde kravet om dansk på A-niveau ved som minimum at have bestået faget ”Danish A1 Standard level”.
  • Hvis man har taget Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering eller HF-enkeltfag.
  • Hvis man har bestået Studieprøven i Dansk.

Hvad er Studieprøven?

Studieprøven i dansk som andetsprog giver adgang til optagelse på langt de fleste uddannelser med Dansk A som krav. Prøven består af en mundtlig og skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne afholdes kun fysisk og udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. I København udbydes studieprøven blandt andet af Clavis og UCPlus. Prøverne foregår to gange om året i maj/juni og november/december. Tilmeldingsfristen ligger cirka ti uger før prøverne.   

Du kan læse mere om gebyrer og tilmeldingsfrister her.

Lyt til lydeksempler på mundtlige prøver fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

Er der krav om bestemte karakterer?

Alt efter hvilken uddannelse du søger ind på, kan der være forskellige krav til, hvilke karakterer du skal have bestået Studieprøven med. På langt de fleste uddannelser er kravet, at man har bestået alle fire områder med karakteren 02, som er bestået efter 7-trins-skalaen. På udvalgte uddannelser, som eksempelvis odontologi (tandlæge), tandplejer og medicin, skal Studieprøven være bestået med mindst karakteren 7 i hver af prøvens delelementer. Hvis du ikke består alle dele i første forsøg, kan du prøve igen ved at tilmelde dig den del, du ikke bestod.

Hvornår skal jeg have opfyldt danskkravet?

Hvis man mangler at supplere i enten Studieprøven eller Dansk A, skal prøvebeviset uploades som dokumentation for afsluttet supplering senest 5. juli kl. 12.

Danskkrav på Københavns Universitet (KU)
https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/soeg-optagelse/ansoegere-udenfor-eu-og-eoes-lande/danskproeve/


Danskkrav på Århus Universitet
https://bachelor.au.dk/optagelse/anden-optagelsesinformation/sprogkrav/

Danskkrav på IT-Universitetet

https://www.itu.dk/uddannelser/bacheloruddannelser/saadan-soeger-du-ind


Danskkrav på Copenhagen Business School (CBS)

https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/optagelse/adgangskrav/dansk-a

Hvis I har spørgsmål til danskkravet på de danske videregående uddannelser, skal I være velkomne til at kontakte vores studievejledning på ung@danes.dk.