Fra opholdstilladelse til statsborgerskab for udenlandske ægtefæller

Denne artikel har til formål at give et overblik over, hvordan processen for at opnå dansk statsborgerskab ser ud i skrivende stund (nov. 2021, red.).

Ægtefælle

“Hvordan kan min udenlandske ægtefælle komme til Danmark og blive dansk statsborger?” er et spørgsmål, vi hyppigt får stillet i den juridiske rådgivning hos Danes Worldwide.

Mange er nemlig – desværre – i den tro, at vejen til det danske statsborgerskab ikke er så kompliceret endda. Flere medlemmer har boet i udlandet i en længere årrække, og de husker en vej til statsborgerskabet, der tidligere var langt mere ligetil.

Der er forskellige veje til opnåelse af dansk statsborgerskab, og kravene er afhængige af udlændingens situation. Processen mod det danske statsborgerskab afhænger af flere forhold – eksempelvis modificeres den, hvis udlændingen er asylansøger, nordisk statsborger eller et barn. Denne artikel skal derfor alene ses som en generel indsigt i, hvordan vejen til det danske statsborgerskab kan se ud for mange – men absolut ikke alle – udlændinge. Hvis du er udlænding eller pårørende til en udlænding, som ønsker at blive dansk statsborger, anbefaler vi, at du søger konkret rådgivning med udgangspunkt i netop din personlige situation. Dertil skal det nævnes, at reglerne for opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse samt statsborgerskab hyppigt ændres.

Den type opnåelse af statsborgerskab, som beskrives i denne artikel, kaldes “naturalisation” og står i kontrast til fx den automatiske erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen, som et barn med en dansk forælder opnår. Læs mere herom i denne artikel.

Det er som udgangspunkt et krav for at få det danske statsborgerskab ved naturalisation, at udlændingen har permanent opholdstilladelse i Danmark. Vejen til det danske statsborgerskab kan derfor inddeles i tre trin: Opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse og derefter statsborgerskab ved naturalisation. Nedenfor beskrives hvert enkelte trin.

OBS – Vi gør også opmærksom på, at denne artikel beskriver reglerne ifølge udlændingeloven. Det vil sige, at hvis du i stedet vil gøre brug af EU-reglerne til at tage ophold i Danmark, vil nedenstående om opholdstilladelse og permanent ophold ikke gælde for dig.

Opholdstilladelse

Alle udlændinge som ønsker at bosætte sig i Danmark skal have en opholdstilladelse. Dette kan opnås på forskellige måder, da der findes mange forskellige opholdstilladelser baseret på forskellige retsgrundlag. For mange udlandsdanskere og deres familiemedlemmer, vil det typisk være en opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring. For at opnå denne opholdstilladelse er der en række krav, parret skal leve op til. Der er bl.a. krav til ægteskabet, økonomi og sprog. Derudover kan der lægges vægt på forhold såsom uddannelse og beskæftigelse.

Den anden mest brugte opholdstilladelse for Danes Worldwides medlemmer, er en opholds- og arbejdstilladelse baseret på at udlændingen har et job i Danmark. Der findes forskellige opholds- og arbejdstilladelser baseret på forskellige typer for arbejde, fx positivlisterne, beløbsordningen, forskerordningen og særlige individuelle kvalifikationer. Du kan læse mere om de forskellige former for tilladelser her.

Alle typer for almindelige opholdstilladelser gives tidsbegrænset. Det vil sige, at opholdstilladelsen alene gives for en bestemt periode, typisk med mulighed for forlængelse. Udlændingen mister altså retten til at opholde sig i Danmark, hvis ikke vedkommende forlænger tilladelsen inden udløbet af perioden for deres nuværende opholdstilladelse. 

rådgivning, sagsbehandling, danes worldwide

Lad os stå for sagsbehandlingen

Vores team af erfarne jurister kan hjælpe med dig med en effektiv sagsbehandling af din ansøgning om statsborgerskab, familiesammenføring eller ophold i EU/EU-registrering.

Læs om mulighederne for hjælp til sagsbehandling

Udover at man skal være opmærksom på, hele tiden at have lovligt ophold i Danmark, ved at have en gældende opholdstilladelse eller have en verserende ansøgning for forlængelse, så skal man også leve op til kravene for ens opholdstilladelse i alt den tid man har den. Fx hvis man har en opholds- og arbejdstilladelse baseret på arbejdet og så siger sit job op, vil man også miste opholdstilladelsen. Ligeledes vil en skilsmisse fra den danske ægtefælle også betyde, at kravene for en opholdstilladelse som familiesammenført ikke længere er opfyldt og opholdstilladelsen vil bortfalde.

Man kan til hver en tid skifte opholdsgrundlag, så længe man altid søger, mens man har gyldigt opholdsgrundlag. Så hvis man startede med at få en opholds- og arbejdstilladelse baseret på et job i Danmark, kan man efterfølgende søge om at få en opholdstilladelse som familiesammenført eller omvendt.

Permanent opholdstilladelse

Permanent opholdstilladelse kaldes også ”tidsubegrænset opholdstilladelse” og betyder, at udlændingen kan blive boende i Danmark uden at skulle forny tilladelsen med jævne mellemrum.

Det betyder også, at udlændingen ikke længere skal leve op til de individuelle krav i den tidsbegrænsede opholdstilladelse. Man kan sige, at udlændingen nu har sin ’egen’ opholdsret, der er uafhængig af fortsat ægteskab, bevarelse af ansættelsesforholdet m.v.

I reglerne for permanent opholdstilladelse er der de grundlæggende betingelser og de supplerende betingelser. De grundlæggende betingelser skal opfyldeles, hvorimod hvis man opfylder de supplerende betingelser kan man hurtigere opnå permanent opholdstilladelse.

De grundlæggende betingelser:

 • Du skal være over 18 år gammel
 • Du skal forsat opfylde betingelserne i din nuværende opholdstilladelse
 • Du skal have lovligt ophold i mindst 8 år (se supplerende betingelser)
 • Du må ikke have begået visse former for kriminalitet
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige
 • Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven
 • Du skal underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring
 • Du skal forsat være i arbejde*
 • Du skal have haft ordinært fuldtidsarbejde eller have været selvstændig erhvervsdrivende i Danmark i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år
 • Du skal som minimum have bestået Prøve i Dansk 2

*Kravet om beskæftigelse gælder ikke, hvis man før ansøgningen om permanent ophold har nået folkepensionsalderen (eller førtidspension)

Ud over de grundlæggende betingelser, er der er fire supplerende betingelser. For at få permanent opholdstilladelse SKAL du opfylde mindst to ud af de fire krav. Hvis du opfylder alle fire krav, så kan du søge om permanent opholdstilladelse allerede efter 4 år, i stedet for de ovennævnte 8 år.

De fire supplerende betegnelser er:

 • Du skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende niveau
 • Du skal have arbejdet i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder forud for udstedelsen af tilladelsen
 • Du skal have bestået medborgerskabsprøven eller have udvist aktivt medborgerskab ved mindst et års deltagelse i bestyrelser, organisationer mv.
 • Du skal have haft en gennemsnitlig årlig indkomst på 298.101,82 kroner (2021-niveau) eller derover, de seneste 2 år forud for udstedelse af tilladelsen. Kun indkomst, som er skattepligtig i Danmark tæller med.

Du kan læse mere om permanent opholdstilladelse og finde ansøgningen her.

Når du opnår permanent opholdstilladelse og tidligere har haft opholdstilladelse som familiesammenført, så vil den økonomiske sikkerhed, som blev stillet i forbindelse hermed, blive frigivet ved at kontakte kommunen.

Find svar i vidensbanken

I vidensbanken kan du blive klogere på betingelserne for dansk statsborgerskab. Du finder også svar på, hvordan du kan få din internationale familie til Danmark via familiesammenføring.
Desuden finder på svar på dine spørgsmål omkring pension, SU og sociale ydelser.

Vi udvider løbende med nye kategorier – både på engelsk og dansk.

Find svar på dit spørgsmål i vidensbanken her

Dansk statsborgerskab ved naturalisation

Dansk statsborgerskab kaldes også for ”dansk indfødsret”. Dansk statsborgerskab giver bl.a. adgang til at stemme ved folketingsvalg (hvis man bor i Danmark) og ret til at flytte ind i og ud af Danmark uden restriktioner.

Der er en række grundlæggende betingelser for, at kunne opnå dansk statsborgerskab. Der er dog også mange undtagelser til disse betingelser, så i det følgende vil vi nævne betingelserne i hovedtræk, men anbefaler at du læser mere om de enkelte krav, da du muligvis ikke behøver at opfylde dem alle eller kan få dispensation.

De grundlæggende betingelser for at få dansk statsborgerskab ved naturalisation

*Hvis udlændingen er gift med en dansk statsborger, kan de 9 års ophold i Danmark nedsættes, afhængigt af ægteskabets varighed:

 • Hvis ægteskabet har varet i mindst 3 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 6 års uafbrudt ophold.
 • Hvis ægteskabet har varet i mindst 2 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 7 års uafbrudt ophold.
 • Hvis ægteskabet har varet i mindst 1 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold.

Læs mere om indgivelse af ansøgningen, find ansøgningsskemaet og mere her.

Som det fremgår af ovenstående forklaring, er vejen til det danske statsborgerskab lang, og den kræver en del forberedelse. Hvis målet er at blive dansk statsborger, er det vigtigt at kende til de relevante regler, så man kan forberede sig i tide. Vær også opmærksom på, at reglerne ofte bliver opdateret, så tjek op på reglerne undervejs i processen med de forskellige opholdstilladelser.

Vi håber med denne artikel, at udlændingen (og en eventuelt dansk ægtefælle/partner) i god tid er klar over, at det kræver en del arbejde og tålmodighed at opnå målet, således at der ikke opstår store overraskelser i forbindelse med ansøgningen om det danske statsborgerskab. Du kan altid skrive eller ringe til Danes Worldwides juridiske rådgivning og få yderligere vejledning.