Det handler ikke kun om at bøje verber

Det allervigtigste, når eleverne skal lære dansk, er motivationen! Derfor sørger Danes Worldwides lærere for, at opgaverne på online danskundervisningen er afvekslende, og at eleverne får personlig feedback på deres besvarelser.

Danskundervisning

Artikel oprindeligt bragt juli 2021 i Danes Worldwides trykte medlemsmagasin DANES.
Tekst: Jesper Malmose, kommunikationskonsulent – Danes Worldwide

Danes Worldwides specialise­ring i danskundervisning for børn med hver især vidt forskellig dansk baggrund begyndte i 1990 med skoleafdelingens ”fjernunder­visning”. Initiativet blev en realitet i et samarbejde med Undervisningsministeri­et, som siden da har støttet en løbende udvikling af vores undervisningstilbud – senest forløbet Skoledansk, der blev lanceret 2019 og stadig er det eneste af sin art internationalt.

I begyndelsen blev undervisnings­materialer – inklusive VHS­bånd – sendt rundt med posten til familier verden over. Undervisningen var helt fra start rettet mod udlandsdanske børn, som gerne ville holde deres danskkundskaber ved lige – eller rettere forældre som ønskede, at de ikke kom bagud, når de en dag skulle tilbage til eksempelvis den danske folke­skole.

I dag foregår danskundervisning via internettet. Og det er langt fra kun Skole­dansk, der undervises i.

Danskundervisning på tre niveauer

”Vi tilbyder danskundervisning på tre niveauer. Det drejer sig om Begynder­dansk, Dansk for øvede (opdelt i Basisdansk og Videre med Dansk) og så Skoledansk, der svarer til undervisningen i den danske folkeskole fra 0. til 9. klasse.

Vi tester de elever, der tilmelder sig Skoledansk, så vi kan placere dem rigtigt. Af og til henviser vi til Dansk for øvede. Eleverne på Begynderdansk bliver ikke testet – de starter naturligvis alle sammen fra bar bund. Det er vigtigt for motivationen, at man finder det helt præcise niveau, som hverken er for højt eller for lavt, fortæller onlineskolens undervisningschef, Anja Kjær.

Motivationen er vigtig

Der er ingen tvivl om, at motivationen er en uhyre vigtig drivkraft, når man skal lære dansk. Det gælder især for eleverne på Skoledansk, som skal passe undervis­ningen ved siden af deres almindelige skolegang, der hvor de bor, uddyber Anja Kjær. I mange lande er det ensbetydende med lange skoledage, mange lektier og hyppige tests.

Selv om indholdet er forskelligt på de tre niveauer, er undervisningsforløbene bygget op på samme måde. Hvert forløb er på 10 uger:

  • Begynderdansk: 3 forløb
  • Dansk for øvede: Basisdansk: 4 forløb og Videre med Dansk: 1 forløb
  • Skoledansk: 4 forløb

Materialet til hvert forløb består af tekster og andet materiale plus film, som Danes Worldwides lærere producerer sammen med dygtige folk i filmbranchen.

Hver mandag udgives nye opgaver på elevernes undervisningsportal. På den måde kan eleverne løse opgaverne, når det passer ind i deres hverdag. Desuden er der undervisningsstart flere gange om året, hvilket er en fordel, så man ikke skal vente et helt år, hvis man ikke kommer med umiddelbart efter sommerferien.

For mange betyder det også meget, at forløbet er fleksibelt, så man har mulig­hed for selv at bestemme, hvor og hvornår man vil løse opgaverne.

Men hvordan motiverer lærerne så ele­verne? Ifølge Anja handler det om tre ting:

”For det første skal materialet være fag­ligt helt i top. Og her har vi heldigvis et team af meget dygtige og inspirerende lærere, som sprudler af idéer. For det an­det skal materialet være varieret, relevant, aktuelt og selvfølgelig alderssvarende. En teenager skal for eksempel ikke læse om det samme, som en 7-­årig læser om. Så det tager vi naturligvis højde for, når vi udvikler undervisningsmaterialet. Og sidst men ikke mindst handler det om feedback.”

Personlig feedback

Hver uge afleverer eleverne på online­ dansk deres opgaver mundligt eller skrift­ligt. Og i modsætning til mange andre undervisningsprogrammer på nettet får alle her personlig feedback fra en lærer. Det har stor betydning ifølge Anja Kjær:

”I modsætning til mange andre under­visningsprogrammer på nettet, hvor eleven svarer på en række spørgsmål og derefter får resultatet op på skærmen, er det hos Danes Worldwide levende men­nesker – og vel at mærke læreruddannede og studerende på lærerseminaret – som står for onlineundervisningen. Alle op­gaver bliver rettet af en af de ansatte på lærerværelset og sendt tilbage til eleven med kommentarer og konkret feedback om, hvad der er godt, og hvor der er plads til forbedring.”

”Det handler ikke kun om at huske nutids­-r’et på verberne eller om for eksempel at kunne sætte kommaerne rigtigt. Det handler det OGSÅ om – men langt fra udelukkende”

Desuden får eleverne på Skoledansk mulighed for liveundervisning et par gan­ge om året. Her mødes de med hinanden og deres lærer i et virtuelt klasseværelse. Det giver plads til faglighed og til at styrke fællesskabet eleverne imellem.

Online danskundervisning på flere niveauer

Danes Worldwide tilbyder online danskundervisning til børn, unge og voksne på flere niveauer. Du kan følge undervisningen, når det passer ind i din hverdag, og du får altid personlig feedback på dine opgaver.

Vi starter løbende nye hold over året, så du kan starte, når det passer dig.

Læs mere om danskundervisningen

Den danske måde

Endelig handler motivationen også om, hvordan undervisningen er tilrettelagt. Her kan den danske måde at undervise på opleves lidt anderledes end andre steder i verden.

”Det handler ikke kun om at huske nutids­-r’et på verberne eller om for eksempel at kunne sætte kommaerne rig­tigt. Det handler det OGSÅ om – men langt fra udelukkende,” oplyser undervis­ningschefen og fortsætter:

”Nogle elever – og især deres forældre – undrer sig over, at vi i nogle opgaver ikke tager det så højtideligt med stavning og kommatering for eksempel.

Men det er, fordi vi i den pågældende opgave har fokus på argumentation og kritisk stillingtagen; eleven skal kon­centrere sig om at formulere sig frit og i princippet bare skrive derudad. Andre opgaver handler om netop at øve staveord og kommaer, og så kommer den røde skolelærer­blyant frem,” siger Anja med et smil.

Forskellige krav

Det siger sig selv, at niveauet på Begynder­dansk og Dansk for øvede ikke er helt så højt som på Skoledansk. På Begynderdansk handler det om lære det mest basale ordforråd – fx tal, ugedage og månedernes navne – og de grundlæggen­de sætningsstrukturer.

Dansk for øvede er som nævnt delt i to. På Basisdansk handler det om den basale grammatik og om at få udvidet ordforrådet inden for forskellige emner, så eleverne kan klare sig på et mere korrekt dansk i deres hverdag.

Videre med Dansk arbejdes der med detaljer i grammatikken, der løfter elever­nes danske sprog til et højere niveau. Her får eleverne mulighed for at læse lidt længere artikler og se videoer om dansk kultur, samfund og historie. På den måde får de udvidet deres ordforråd, så de kan udtrykke sig mere nuanceret skriftligt og mundtligt.

Desuden har det stor betydning, at undervisningen er fleksibel. Når opgaver­ne er lagt op om mandagen, bestemmer eleverne selv, hvornår de vil løse dem.

Skoledansk som i folkeskolen

Naturligvis forventes og forlanges der mere af eleverne på Skoledansk, som jo taler dansk i forvejen. Her arbejder de – ligesom i den danske folkeskole – med alle mulige genrer: Billeder, reklamer, klummer, avisartikler osv. Og så selvfølge­lig skønlitteratur og digte, hvor det hand­ler om tekstforståelse og ­analyse.

https://www.youtube.com/watch?v=CV87OjcaiWQ&list=PLTOMz1j7NuKJRpefZSytcRsHRjrh9E_9r&index=24

”Undervisningen kan ind imellem være en udfordring for de elever, som er vant til et mere autoritært skolesystem, der hvor de bor. De kan fx – især i begyndelsen – have det svært med, at der ikke nødven­digvis er et – og kun et! – svar på opgaven, men at det lige så meget handler om deres egen holdning til og forståelse af teksten og ikke mindst om argumentationen for deres holdninger.”

Eleverne på Skoledansk har mulighed for at tage 9. klasseprøven i dansk som afslutning på undervisningen. Prøven afholdes ”live” i samarbejde med Som­merskolen – det vil sige, at eleverne er fysisk til stede ligesom i en dansk folke­skole. (Når der altså ikke lige kommer en corona­pandemi i vejen.) Til den mundt­lige del sender Undervisningsministeriet en censor – præcis som i folkeskolen.

Film i undervisningen

Noget helt særligt for Danes Worldwides Online Danskundervisning er, at der ind­går selvproducerede film som materiale.

”Det er rigtigt, at vi selv producerer film, som indgår i undervisningen. Det er en tradition, der går mindst 10­-15 år til­bage, og rent teknisk er det blevet nem­mere at lave film af rigtig god kvalitet.”

Det er Danes Worldwides lærere, som får ideerne og finder emnerne, ligesom de også skriver manuskripterne og selv med­virker. Det er der naturligvis en idé med. Det handler blandt andet om, at eleverne synes det er sjovt, når de oplever deres lærere på slap line. Vi er bestemt ikke bange for at kaste os ud i hvad som helst – og dermed gøre os selv til grin. Ofte ser hele familien med, når de nye film bliver lagt op på undervisningsportalen.”

Filmene til Skoledansk bruges af alle elever fra 0.­-9. klasse – blot på forskellige måder. Hvor de yngste fx skal tegne deres besvarelse af opgaverne, arbejder de ældre elever med læseforståelse, stave­træning og grammatik.

Ikke kun sprogundervisning

På alle tre niveauer handler det om andet og mere end at lære det danske sprog. Også danske samfundsforhold og dansk historie og kultur indgår i undervisnin­gen.

”Sprog og kultur kan ikke skilles ad. Den danske kultur og den måde, vores samfund fungerer på, hænger sammen. Derfor er det relevant at inddrage flere emner og områder end blot gængs sprog­undervisning i de forskellige forløb. Det er ikke mindst vigtigt, når det gælder et sprog som dansk, der har ry for at være ret svært at lære.”